Zapraszamy do udziału w krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

pod patronatem honorowym
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka; Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Katarzyny Krasoń
oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego

Termin: 20 kwietnia 2018 roku
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, ul. Michała Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński (członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (zastępca przewodniczącego KNP PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium)
Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (członek KNP PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Prof. dr hab. Anna Nowak (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Mirosława Knapik (Uniwersytet Śląski)
Prof. UWr dr hab. Wiktor Żłobicki (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
Prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Justyna Dobrołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Beata Ecler-Nocoń (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski) – przewodnicząca konferencji

 

 

Komitet Organizacyjny:
dr Małgorzata Kitlińska-Król (sekretarz) e-mail: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl
telefon: 32 359 97 21 – wtorek 10.00- 11.30 (do 20.02.2018 r.)
dr Edyta Charzyńska
mgr Karina Stępkowska

 

 

KOMUNIKAT I
Tematyka konferencji wpisuje się w aktualny dyskurs naukowców różnych dyscyplin (społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych) z decydentami na temat zmian w zakresie roli, przejawów profesjonalizmu (między innymi wskaźników naukowości) oraz kreowania określonego profilu współczesnego naukowca. Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk, zwłaszcza pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, historii, kulturoznawstwa, prawa, ekonomii, medycyny, politologii.
Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych i apriorycznych dotyczących pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Intencją organizatorów jest również komparatystyczne ujęcie jakości życia uczonych w epokach minionych i współcześnie; w Polsce i innych krajach. Treści historyczne powinny stanowić dopełnienie aktualnego postrzegania naukowców, umożliwiając przezwyciężenie stereotypów, nadmiernego krytycyzmu oraz braku społecznego zrozumienia ich losu, funkcji czy wyzwań. Interdyscyplinarna wymiana poglądów będzie sprzyjać integrowaniu klasycznych i nowoczesnych wzorców aktywności naukowej, zmierzając do wypracowania określonego modelu naukowca i warunków optymalnego funkcjonowania uczonych w środowisku zawodowym. Oprócz wystąpień indywidualnych przewidziany jest czas na dyskusję i dzielenie się doświadczeniem w sekcjach tematycznych. Rezultatem konferencji będzie publikacja naukowa – praca zbiorowa recenzowana.
Proponowane obszary tematyczne:
1. Naukowcy, uczeni, wynalazcy, twórcy, intelektualiści – kim są i co/kogo reprezentują?
2. Naukowcy – w epokach minionych (ujęcie historyczne) i współcześnie.
3. Naukowcy – w Polsce i innych krajach (ujęcie komparatystyczne).
4. Naukowcy – sławni i zapomniani. Rekonstrukcja poglądów, koncepcji.
5. Naukowcy i ich zespoły badawcze. Mistrzowie, uczniowie i kontynuatorzy.

6. Wyniki badań opinii społecznej (różnych grup) na temat naukowców i oczekiwań wobec tej grupy zawodowej. Naukowiec w społeczeństwie jako „Inny”.
7. Osobowość i indywidualność naukowców.
8. Trud i jakość życia naukowców, losy.
9. Rola i powołanie uczonych.
10. Potrzeby i pragnienia, dążenia i aspiracje uczonych.
11. Cele, zadania i wyzwania ludzi nauki.
12. Zainteresowania, fascynacje i proces twórczy.
13. Funkcjonowanie w środowisku pracy (powodzenia i niepowodzenia, charakter współpracy i współdziałania, profesjonalizm).
14. Kultura osobista i akademicka naukowców.
15. Autorytet naukowy i jego determinanty.
16. Stan zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego), dobrostan, poczucie sensu życia.
17. Komunikacja (i relacja) pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z innymi podmiotami na uczelni i poza nią.
18. Poczucie podmiotowości i uprzedmiotowienia – przyczyny i zapobieganie.
19. Kształcenie adeptów nauki (między innymi doktorantów) i młodych naukowców.
20. Model współczesnego i przyszłego uczonego.
21. Wizerunek naukowca – w literaturze i sztuce (muzycznej, plastycznej, architektonicznej, i innych jej dziedzinach).

 

Terminarz:
– Do 20 lutego: zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem referatu i krótkim streszczeniem w języku polskim (max. 1/2 strony). Możliwe jest również zaprezentowanie posteru. Kartę zgłoszenia (załącznik 1) prosimy kierować na adres e-mail: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl
–  Do 28 lutego – uiszczenie opłaty konferencyjnej.
–  Do 30 kwietnia – przesłanie tekstu do organizatorów w celu rozpoczęcia prac nad opublikowaniem (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Wymogi edycyjne – zamieszczone w osobnym pliku (załącznik 3).
Opłaty:
–  300 złotych (pełny pakiet obejmujący materiały [przed]konferencyjne, obiad, bufet kawowy, publikację tekstu w recenzowanej pracy zbiorowej-monografii).
–  250 złotych (pełny pakiet – jak wyżej – dla doktorantów).
–  150 złotych (udział bierny – jako słuchacz; kwota obejmuje materiały [przed]konferencyjne, obiad, bufet kawowy).
– 72 euro (pełny pakiet – dla uczestników zagranicznych- obejmujący materiały [przed]konferencyjne, obiad, bufet kawowy, publikację tekstu w recenzowanej pracy zbiorowej-monografii).
– Koszty delegacji oraz noclegów (w dniu poprzedzającym konferencję bądź kolejnym) – pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy konferencji. Oferta hotelowa – zamieszczona w osobnym pliku (załącznik 2). Rezerwacja noclegu – dokonywana przez Uczestników konferencji.

Numer konta:
-Dla uczestników krajowych:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Numer rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem: Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…” oraz imię i nazwisko uczestnika
– Dla uczestników zagranicznych:
BENEFICJENT: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
SWIFT – INGBPLPW Numer rachunku bankowego: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…” oraz imię i nazwisko Uczestnika
Faktury są wystawiane przez Dział Finansowy po dokonaniu opłaty na w/w konto. Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą. Jeżeli Uczestnik konferencji dokona płatności z konta osobistego, może otrzymać tylko fakturę imienną. Fakturę taką wystawia się na wyraźne życzenie Uczestnika konferencji. Natomiast jeżeli Uczestnik potrzebuje fakturę wystawioną na swoją instytucję lub firmę, którą reprezentuje, płatność za jego udział musi być dokonana przez zakład pracy, w tytule płatności należy podać: Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…” – imię i nazwisko Uczestnika. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura vat na instytucję, a oryginał faktury wysyłany będzie listem poleconym na jej adres.
Będziemy wdzięczni za dotrzymanie terminów, z radością oczekując na spotkanie. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i otwartą wymianę myśli. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

 

Serdecznie pozdrawiamy.
Organizatorzy konferencji

Komunikat I

Karta zgłoszenia

Hotele

Zalecenia edycyjne dla autorów