Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne II stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studiowanie na kierunku objęte jest międzynarodowym systemem ECTS.

Specjalności II stopień:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika resocjali­zacyjna z profilaktyką społeczną
  • pedagogika zdrowia
  • edukacja wczesnoszkolna i wy­chowanie przedszkolne
  • pedagogika rewalidacyjna

Rekrutacja:

 

Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej absol­wentów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów III stopnia (dokto­ranckich), a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań peda­gogicznych, seminarium magisterskie­go oraz wykładów monograficznych. Absolwent poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, an­tropologię kultury, współczesne kon­cepcje filozofii i etyki, a także logikę.

 

Pedagogika opiekuń­czo-wychowawcza:

W ramach specjalności student ma możliwość poznania problematyki m.in. z zakresu: teoretycznych podstaw pracy socjalnej, gerontologii, animacji społeczno­-kulturalnej, teorii zmiany społecznej, biograficznych aspektów edukacji, pedagogiki mediów, edukacji aksjolo­gicznej.Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z pro­filaktyką społeczną:

W ramach specjalności student ma możliwość poznania problematyki m.in. z zakresu: psychologii niedostosowania społecz­nego, wsparcia i pomocy rodzinie zagrożonej, budowy programów profilaktycznych, europejs­kich i pozaeuropejskich systemów resocjalizacyjnych oraz elementów prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i socjalnego.

Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

Pedagogika zdrowia:

Specjalność pedagogika zdrowia daje kompetencje i uprawnienia związane z organizowa­niem działań wielosektorowych w zakresie promocji zdrowia w przy­padku kontynuowania specjalności ze studiów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności – po uzupełnieniu różnic programowych. Studia przygo­towują absolwenta do pracy w insty­tucjach i placówkach zajmujących się pedagogicznym obszarem promocji zdrowia.

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:

 

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedago­giczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interperso­nalnej, aktywności językowej i mate­matycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środo­wiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompe­tencji od strony merytorycznej i praktycznej, absolwent posiada kompeten­cje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
W przypadku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego wymagana jest bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności nauczycielskich (wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) ze studiów I stopnia.

Pedagogika rewalidacyjna:

Absolwent specjalności otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika. Po ukończeniu studiów student dysponuje zaawansowanym w stosunku do studiów pierwszego stopnia:

– poziomem wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, poszerzonej w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– stopniem rozwoju umiejętności rozpoznawania, analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;

– przygotowaniem do kompleksowej realizacji diagnostyczno-terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej;

– poziomem wiedzy i umiejętności umożliwiających wielospecjalistyczną stymulację rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie ich samodzielności w stanowieniu celów życiowych oraz inspirowanie do uczenia się przez całe życie;

Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.