Rodzaj i forma studiów:

  • stacjonarne I stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studiowanie na kierunku objęte jest międzynarodowym systemem ECTS.

Specjalności I stopień:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika resocjali­zacyjna z profilaktyką społeczną
  • pedagogika resocjalizacyjna z penitncjarystyką
  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
  • edukacja wczesnoszkolna i wy­chowanie przedszkolne
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Deklaracja wyboru specjalności

Rekrutacja:

Celem studiów pedagogicznych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego; ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; przekazanie podstawowych umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach; ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Specjalność wskazuje na ścisły związek pedagogiki (edukacji, wychowania, opieki) z pomocą społeczną. W jej ramach student ma możliwość zapoznania się między innymi z tradycjami pracy socjalnej oraz myśli i działalności opiekuńczej i wychowawczej, ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej, z analizą instytucji i form pracy socjalnej iopiekuńczo-wychowawczej. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację wistotnych kwestiach społecznych, jak: więzi międzyludzkie, funkcjonowanie rodziny, patologie życia społecznego, polityka społeczna i wiele innych.Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza umożliwia z jednej strony głęboką refleksję o ważkich w wychowaniu, w pomocy i w opiece wartościach i działaniach, jak:bezpieczeństwo, troska, wsparcie, cierpienie, solidarność, wdzięczność i in., z drugiej zaś pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne dla praktyki między innymi w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego, metod zajęć korekcyjnych i animacyjnych.

 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesnymi teoriami i koncepcjami resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz kryminologii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. streetwork, kuratorzy sądowi), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny) Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak:
patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecz­ną umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością jak i z osobamidorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz terapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, wieloproblemowymi a także z osobami wykazującymi objawy patologii spo­łecznej, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

 

Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień:

Celem studiów na specjalności  Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbęd­ną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych  w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólno-pedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne  z zakresu stymulowania i wspomagania,  nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień , edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkol­ne:

Zgodnie z wytycznymi Minister­stwa Edukacji Narodowej – daje dwuspecjalizacyjne wykształcenie. W trakcji studiów I stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę teoretycz­ną i praktyczną z przedmiotów peda­gogicznych, predysponującą go do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, posiada kompeten­cje pedagogiczne oraz kompetencje nauczycielskie do pracy z uczniami w szkole na I stopniu edukacyjnym. W kształceniu zwraca się uwagę na indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowaw­czego, a przede wszystkim podstawo­wą wiedzę merytoryczną z przedmio­tów przygotowujących studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edu­kacyjnej z dzieckiem, szerokie przygo­towanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Absol­went przygotowany jestdo funkcjono­wania w zmieniającym się środowisku wychowawczym dziecka, a jego kom­petencje w zakresie nauczania, zostają uzupełnione i wzmocnione nabytymi umiejętnościami w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań, uzyskuje również niezbędną wiedzę w zakresie prawa oświatowego i statusu zawodowego nauczyciela. W zakresie wychowania przedszkol­nego absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, do pracy diagnos­tycznej i kompensacyjno-korekcyjnej z małym dzieckiem w oparciu o wie­dzę psychologiczno-pedagogiczną. Kształcenie zakłada przygotowanie przyszłego nauczyciela od strony merytorycznej i praktycznej, posiada on kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkol­nym.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w: zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują coraz częściej zatrudnienie w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, a także współczesnymi teoriami i koncepcjami kryminologicznymi.  Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką służą poznaniu funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego.  Podczas studiów podejmowana jest także problematyka pracy w pozostałych instytucjach resocjalizacyjnych, które działają zarówno w środowisku  otwartym (np. kuratorzy sądowi, streetworking, świetlice terapeutyczne), jak i zamkniętym (zakład poprawczy).  Celem studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne, a zwłaszcza przestępczość), diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej oraz metodyka pracy wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygotowują się do pracy wychowawczej na oddziałach więziennych z przestępcami młodocianymi oraz dorosłymi, ale także do pracy z nieletnimi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi (wieloproblemowymi).

Perspektywy zawodowe:

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy wychowawcy penitencjarnego w zakładzie karnym i areszcie śledczym. Ukończenie specjalności nadaje mu jednak znacznie szersze kwalifikacje, w tym do pracy w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, opiniodawczym zespole sądowych specjalistów przy sądzie okręgowym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią:

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej oraz socjoterapii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. kuratorzy sądowi, świetlice terapeutyczne, streetworking), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny).  Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością, jak i z osobami
dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami które dotykają różne patologie spo­łeczne, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

Perspektywy zawodowe:

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy pedagoga resocjalizacji oraz socjoterapeuty. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, opiniodawczym zespole sądowych specjalistów przy sądzie okręgowym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika zdrowia:

Absolwent specjalności pedagogika zdrowia jest uprawniony do organizo­wania działań wielosektorowych związanych z promocją zdrowia w różnych środowiskach i kategoriach wiekowych. Posiada przygotowanie do pracy m.in. w hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, lokalnych oddziałach promocji zdrowia, lokalnych ośrodkach interwencji kryzysowej, stowarzysze­niach charytatywnych i samopomocowych, organizacjach pozarządowych działających w obszarze zdrowia i innych instytucjach oraz placówkach zajmu­jących się pedagogicznym obszarem promocji zdrowia.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych, czy też artystycznych. Przygotowanie zawodowe absolwentów tego kierunku studiów stwarza możli­wości zatrudnienia w charakterze nauczycieli bądź wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwenci mają przygo­towanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

 

Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Absolwent specjalności Promocja zdrowia z profilaktyka uzależnień  posiada ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię) wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy profilaktycznej  oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.  Dysponuje umiejętnościami nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy  zespołowej,  posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych, społecznych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego badawczego  działania.  Student ma  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, podejmowania działań społecznych, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na  kierunku pedagogika specjalność Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień  jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach  promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, min. w placówkach oświatowo-wychowawczych, pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, pedagogicznych służbach społecznych, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki i terapii społecznej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pomocy rodzinie w zakresie pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec człowieka na różnych etapach jego życia. Wiedza i umiejętności, które zdobywa student w ramach specjalności przygotowują go do pełnienia opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. Profesjonalne wsparcie rodziny w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych wymaga wiedzy o rodzinie, postawach rodzicielskich, o dziecku, młodzieży i człowieku dorosłym, a także wiadomości w zakresie pedagogiki opiekuńczej-wychowawczej, pomocy społecznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i zajęć korekcyjnych, dialogu i komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, poradnictwa, diagnozy, prawa rodzinnego czy różnych form pieczy zastępczej. Obok wiedzy i umiejętności dotyczącej sfery pedagogicznego działania, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza prowadzi do refleksji o ważkich w wychowaniu, pomocy i opiece wartościach i kategoriach, jak: rodzina, wspólnota, podmiotowość, odpowiedzialność, wsparcie, troska, miłość i wiele innych.

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny zdobywa kwalifikacje do pracy w różnych instytucjach i formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie, placówki typu rodzinnego (pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i systemy rodzinkowe domu dziecka), poradnie rodzinne, ośrodki adopcyjne, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, placówki sektora pozarządowego wspierające rodzinę. Studia stanowią też merytoryczną podstawę dla prowadzenia rodziny zastępczej. Uzupełniając wykształcenie, absolwenci mogą również być zatrudnieni w sądach rodzinnych (jako kuratorzy), jako doradcy i konsultanci w instytucjach zorientowanych na pomoc rodzinie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Miejscem pracy dla pedagogów opiekuńczo-wychowawczych są różnego rodzaju fundacje działające na rzecz rodziny, stowarzyszenia skupiające się na potrzebach rodziny (świadczące pomoc rodzinie, dzieciom, grupom). Nasi absolwenci mogą świadczyć także profesjonalną pomoc wychowawczą i opiekuńczą w szkołach (jako pedagodzy szkolni), w świetlicach szkolnych oraz środowiskowych, w bursach, w internatach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w placówkach sanatoryjnych, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w domach spokojnej starości, w uniwersytetach III wieku, w żłobkach, w klubach dziecięcych, a także jako opiekuni w salach zabaw dla dzieci, jako opiekuni dzienni dla ludzi starszych i chorych oraz małych dzieci (niania), również w różnego typu instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania dzieci i młodzieży.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia: do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Specjalność w sposób szczególny uwzględnienia znaczenie zabawy jako ważnego narzędzia pracy pedagogicznej, ale także jako naturalnej i społecznie inspirowanej aktywności człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Ma na celu zainspirowanie studenta do pogłębionej refleksji o wychowaniu człowieka i wspieraniu jego rozwoju. W ramach kształcenia student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i związanej z nią metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pedagogii małego dziecka, dziecka starszego i młodzieży, edukacji ustawicznej, poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego, profilaktyki zagrożeń rozwoju człowieka, pedagogiki kultury, jak również teorii zabawy. W sposób specjalny w toku studiów student zostaje przygotowany do animacji zabawy na różnych etapach rozwoju człowieka i za pomocą rozmaitych form.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy przygotowuje się do pracy opiekuńczo-wychowawczej o różnej specyfice. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy m. in. w żłobkach (sektora rządowego i pozarządowego), w klubach dziecięcych, w salach zabaw dziecięcych, jako opiekun/niania, w szkołach, w świetlicach szkolnych, w bursach, w internatach, w sanatoriach, w prewentoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych (sektor pozarządowy),w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych, w schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie. Absolwent tej specjalności może świadczyć profesjonalną pracę na rzecz ludzi dorosłych i starszych: jako doradca, jako opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędzie pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora, w domu seniora czy też w innych instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania i rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia.

Pedagogika specjalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna zrealizował program kształcenia obejmujący zarówno treści kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, metodologia, socjologia, biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka), jak i treści kształcenia pedagogicznego (pedagogika, historia wychowania, dydaktyka, teoria wychowania) oraz treści kształcenia specjalizacyjnego i metodycznego.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Specjalność jest adresowana do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą etiologii, patomechanizmów i objawów zaburzeń, które utrudniają osobie z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonowanie w otwartej społeczności. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, zdobyte podczas praktyk, dają możliwość poznania najnowszych metod wychowawczych i terapeutycznych potrzebnych do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno-terapeutycznego dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami.

Studenci na specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających im na przeprowadzanie diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ustalenie skutecznych metod i technik oddziaływania terapeutycznego na te osoby w środowisku rodzinnym, szkolnym, pozaszkolnym, podejmowanie czynności związanych z programowaniem, realizowaniem oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach integracyjnych i szkolnictwa ogólnodostępnego oraz specjalnego, w których przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Studenci poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtują pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością, rozwijają potrzebę budowania takich postaw w społeczeństwie.

Absolwent po ukończenia studiów może podjąć pracę w przedszkolach ogólnodostępnych; przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi; przedszkolach integracyjnych; przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi; przedszkolach specjalnych; innych formach wychowania przedszkolnego; szkołach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi; szkołach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi; szkołach specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy; młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; specjalnych ośrodkach wychowawczych; w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Absolwent ma uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (począwszy od lekkiej, poprzez umiarkowaną i znaczną po głęboką) oraz niepełnosprawnością sprzężoną (jeśli jedną z niepełnosprawności jest intelektualna), niezależnie od rodzaju placówki, do której osoby te przynależą.