Lapbook

wpis w: Uncategorized | 0

Lapbook – jest to konkurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku : Pedagogika Ogólna, Specjalna i Arteterapia.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu praw kobiet w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Pięć najlepszych prac zostanie nagrodzonych nagrodą rzeczową i dodatkowo osoby te będą zwolnione z kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu „Współczesne kierunki pedagogiczne”.

Zrób, zdaj iii NIE zapomnij! 🙂

W razie pytań prosimy kontaktować się przez Messengera strony koła:  https://www.facebook.com/kolo.naukowechange/

Czekamy na prace w Instytucie Pedagogiki (220)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU PEDAGOGIKI

 

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Change.
 2. Konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia 2018r. i trwać będzie do 21 maja 2018r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Prawa kobiet a zrównoważony rozwój”.
 4. W konkursie mogą brać udział studenci pierwszego roku pedagogiki ogólnej oraz specjalnej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć do pokoju 220 do dnia 21 maja 2018r.

 

Forma pracy

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie lapbooka.

Temat pracy: „Prawa kobiet a zrównoważony rozwój”.

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 2. Każdy z studentów może przekazać tylko jedną pracę.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, grupa oraz specjalizacja (pedagogika ogólna/pedagogika specjalna). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych wydziału.
 4. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na późniejsze jej wykorzystanie w celach dydaktyczno-naukowych.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.