Projekt naukowy dotyczący korzyści uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej z terenu województwa śląskiego osiąganych w związku z wykorzystywanymi mediami online i offline 

realizowany przez Katedrę Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz

Śląskie Kuratorium Oświaty


Innowacyjny projekt naukowy, dotyczący diagnozy korzyści  pedagogicznych osiąganych w wyniku użytkowania mediów cyfrowych i technologii przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Projekt obejmie swoim zakresem 2353 uczniów klas czwartych, piątych oraz szóstych uczęszczających do wybranych w sposób losowy 279 szkół podstawowych województwa śląskiego z terenów wiejskich i miejskich.


Cele:

 • opisanie i analiza korzyści uczniów drugiego etapu edukacyjnego osiąganych w związku z użytkowanymi przez nich  mediami on i offline;
 • określenie wskazań edukacyjnych i sposobów postępowania dla wychowawców, a także nauczycieli uczących na drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej w związku z pojawiającymi się trudnymi sytuacjami wychowawczymi i dydaktycznymi, w które w sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowane są media cyfrowe (on i offline);
 • stworzenie wskazań dotyczących właściwego wykorzystania mediów cyfrowych (on i offline) w procesie edukacyjnym na drugim etapie edukacyjnym szkoły podstawowej;
 • stworzenie wskazań dotyczących projektowania działań profilaktycznych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem problemu cyberprzemocy, nadmiernego wykorzystania mediów cyfrowych (prawdopodobnego uzależnienia), niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych związanych z mediami cyfrowymi.

Zespół:

W celu realizacji Porozumienia zostanie utworzony Zespół Koordynacyjny, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele Stron w osobach:

 • z ramienia Kuratorium Oświaty w Katowicach:
  1. Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty,
  2. Andrzej Mróz, główny specjalista w Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
 1. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
 2. dr Tomasz Huk – kierownik projektu badawczego,
 3. dr Anna Brosch – członek zespołu badawczego,
 4. dr Monika Frania – członek zespołu badawczego,
 5. dr Marcin Musioł – członek zespołu badawczego.