Pracownicy

prof. zw dr hab. Stanisław Juszczyk – kierownik

Dr hab. Budniak Alina

Dr hab. Kisiel Mirosław

Dr hab. Mazepa- Domagała Beata

Dr hab. Polewczyk Irena

Dr Brosch Anna

Dr Christ Magdalena

Dr Czarnota- Palenik Barbara

Dr Frania Monika

Dr Hetmańczyk Hewilia

Dr Huk Tomasz

Dr Mnich Małgorzata

Dr Musioł Marcin

Dr Szafraniec Grażyna

Dr Szymik Eugeniusz

Dr Watoła Anna

Dr Kawiak Ewelina

Mgr Malec Zofia

Mgr Magdalena Marekwia

Mgr Wdowiak Patrycja


TEMAT BADAWCZY W 2016 r.

Pedagogika przedszkolna, pedagogika szkolna i kultura medialna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 


TEMATYKA BADAŃ STATUTOWYCH

Pracownicy Katedry zajmowali się w latach 2010- 2015 szerokim spektrum problematyki badawczej, realizowanej w ramach tematów:

– Rzeczywistość edukacyjna i kulturowa w sytuacji zmiany społecznej.

– Edukacja w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej.

– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika medialna w świecie ponowoczesnym.

– Wczesna edukacja i edukacja medialna dla społeczeństwa ponowoczesnego

– Pedagogika przedszkolna, pedagogika szkolna i kultura medialna dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Celem zrealizowanych i opublikowanych empirycznych badań stosowanych oraz studiów teoretycznych była modernizacja wybranych teorii w zakresie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, teorii konstruktywistycznych, kognitywistycznych, konektywistycznych, pedeutologicznych, antropologicznych, kultury popularnej, teorii wizualizacji, teorii opisujących edukację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomagania procesu kształcenia technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Badania empiryczne i studia teoretyczne prowadzone przez pracowników Katedry w latach 2010-2015 miały charakter diagnostyczno-weryfikacyjny, ilościowo-jakościowy i wniosły swój zauważalny wkład do rozwoju następujących subdyscyplin w naukach o wychowaniu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, pedeutologii, pedagogiki twórczości, pedagogiki medialnej, antropologii kultury, kognitywistyki, pedagogiki specjalnej (szczególnie w zakresie logopedii i oligofrenopedagogiki) oraz metodologii badań w naukach społecznych. Podejmowane przez pracowników Katedry kierunki badawcze miały istotne znaczenie poznawcze i praktyczne oraz związane były z aktualnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej współczesnej Polski, a ponadto związane były ściśle z realizowaną działalnością dydaktyczną oraz uzyskiwanymi awansami naukowymi pracowników.

Wyniki badań teoretycznych oraz analiz empirycznych pracowników katedry zostały przedstawione w szeregu monografiach naukowych, pracach pod redakcją, artykułach w czasopismach parametryzowanych przez MNiSW oraz indeksowanych w szeregu bazach czasopism pełnotekstowych, a ponadto przedstawione na zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych katedry w latach 2010-2015 należą następujące przedsięwzięcia: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez dr hab. Beatę Mazepę-Domagałę i dr hab. Irenę Polewczyk oraz redagowanie międzynarodowego kwartalnika naukowego The New Educational Review, indeksowanego w szeregu międzynarodowych bazach czasopism, typu: Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, Erich PLUS, Urlich Web, EBSCO databases, Education Research Complete, Education Source, Open Academic Journals Index, który otrzymał w 2015 roku 15 punktów w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważnym działaniem stało się zainicjowanie w 2015 r. organizacji przez katedrę pierwszej konferencji metodologicznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki medialnej i pedeutologii, co będzie sprzyjać zwiększeniu jakości prowadzonych przez pracowników badań naukowych. Konferencje takie będą organizowane cyklicznie, obejmując stopniowo swym zasięgiem środowisko polskich i zagranicznych pedagogów i tak już w 2016 r. organizujemy ogólnopolską konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. „Niejednoznaczność metodologiczna w pedagogice”.

Uzyskane w minionym pięcioleciu wyniki badań pozwoliły na modernizację bądź uzupełnienie teorii wymienionych w punkcie (a) a także na upowszechnienie wyników badań w środowisku pedagogów i nauczycieli oraz wdrożenie ich do praktyki pedagogicznej w przedszkolach, szkołach różnego poziomu, w tym grupach i klasach integracyjnych polepszając jakość i efektywność procesu wychowania i kształcenia oraz w uczelniach wyższych, uzupełniając materiały dydaktyczne szeregu modułów o wyniki najnowszych badań.

 


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Monografie naukowe

Budniak Alina, Tytuł Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,

Wydawca, miejsce wydania Wydawnictwo „Impuls“ Kraków 2012, ss. 306, ISBN 978-83-7850-100-8 (wyd. III)

Budniak Alina, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Wydawnictwo „Impuls“, Kraków 2010 (wyd. II), ss. 306, ISBN 987-83-7587-494-5

Brosch Anna, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej, język polski, Katowice 2013, ss. 192, ISBN 978-83-60743-85-0

Christ Magdalena, Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych, 2015, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 220, ISBN 978-83-8012-431-8

Ecler-Nocoń Beata, Frania Monika, Kitlińska-Król Małgorzata, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej, język polski, Katowice 2013, ss.160, ISBN 978-83-226-2154-7.

Frania Monika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego, język polski, Katowice 2013, ss. 194, ISBN 978-83-226-2194-3.                                                                                                                        

Frania Monika, Selected Aspects of the Family Environment of Creative People as Exemplified by Research Conducted among Academic Youth, “The New Educational Review”, 2010, Vol.20, No. 1, s. 97-106 , ISSN 1732-6729.                                                   

Tomasz Huk, Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 222, ISBN 978-83-7587-027-5.

Tomasz Huk, Płomyki pamięci 2010. Wychowawcze i edukacyjne implikacje metody harcerskiej. Wydawnictwo: Chorągiew Śląska ZHP, Katowice 2010, ss. 142, ISBN 978-83-930544-0-4.    

 

Juszczyk Stanisław Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, ss. 246. ISBN 978-83-226-2177-6, ISSN 0208-6336.

Juszczyk Stanisław, Kvalitatívne výskumy v socialnych vedách. Metodologické reflexie, język słowacki, Ružomberok, Wydawnictwo VERBUM, 2012, ss. 195, ISBN 978-80-8084-923-8.

Kisiel Mirosław, Child as an active student in music education. Wydawnictwo Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2012, ss. 200, ISBN 978-83-929881-5-1.

Kisiel Mirosław, Activation methods as an inspiration in shaping the child’s preferences in music, “The New Educational Review”, Vol. 21, No. 2, s. 259-272, ISSN 1732-6729.

Mazepa-Domagała Beata, Upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej u dzieci w wieku przedczytelniczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2011, ss.342, ISBN 978-83-226-2001-4.

Mazepa-Domagała Beata, From the issues of perception of visual images in connection with the text by a child at the pre-reading age – Valorisation of visual images expressed in the form of book illustrations in the subjective perspective of a child recipient, “The New Educational Review”, 2010, Vol. 22, No. 3-4, s. 179-188, ISSN 1732-6729.                                                                  

Musioł Marcin, Edukacji techniczna w klasach 1-3. Koncepcja analityczno-metodyczna do realizowania w zintegrowanym programie. AMgraf w Gliwicach, Katowice 2011, ss. 185, ISBN 978-83-929881-1-3.

Musioł Marcin, Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 404, ISBN 978-83-226-2199-8.                                                                                       

Polewczyk Irena, Diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, język polski, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013, ss. 271, ISBN 978-83-65015-62-7.  

Senko Tatiana, Yuri Karandaszev, (red.) Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2011, ss. 370 s. ISBN: 978-83-89032-59-1 (tom recenzowany)

Senko Tatiana, Psychologia interakcji: Książka szósta: Interakcje rodzeństwa w rodzinie.

Сенько Т.В. Психология взаимодействия. Часть шестая. Взаимодействие детей в семье. Wydawnictwo: Бельско-Бяла, 2012, 348 с. Jęz. rosyjski. ISBN: 978-83-9353-49-0-6.

 

Artykuły w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz ogólnopolskich

Brosch Anna, Tekstowy charakter komunikacji wirtualnej a problemy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej, „Chowanna”, 2012 nr 2(39), ss. 289-300, ISSN 0137-706X.

Budniak Alina, Prezentacja informacji o otaczającym świecie w czasopismach dla dzieci przedszkolnych, „Chowanna”, 2(39)/2012, s. 145-158, ISSN 0137-706X.

Chowaniak Jolanta, „Problemy Wczesnej Edukacji”, Performans parateatralny w pracy z dzieckiem 5-6letnim – implikacje praktyczne, 2013, IX, nr 1 (20), s. 92-99, ISSN 1734-1582

Christ Magdalena, „Elastyczny umysł” w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, „Chowanna”, 2012, T. 2 (39), nr 55 (69), ss. 67-80, ISSN 0137-706X.

Frania Monika, Znaczenie szkolnej edukacji medialnej w kontekście rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, „Chowanna”, 2012, T. 2 (39), nr 55 (69), ss. 301-312, ISSN 0137-706X.

Frania Monika, New Educational Trends Connected with the Development of Media and Innovative Technologies – A Few Reflections on the Future Perspectives on Learning and Teaching, „Journal of Educational & Social Research”, 2014, vol. 4, no. 4, ss. 232-236, ISNN 2239-978X.

Hetmańczyk-Bajer Hewilia, Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym, „Chowanna”, 2012, tom 2, nr 39, s.225-236, ISSN: 0137-706X.

Hetmańczyk-Bajer Hewilia, Mutyzm selektywny w rzeczywistości przedszkolnej – studium przypadku, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, Nr 20, 2015, ss. 165-178, ISSN: 2080-9476.                                                                                                                                                         

Hetmańczyk-Bajer Hewilia, Gender and Social Competence of Younger Students, “European Journal of Social Sciences Education and Research”, Vol. 5, Nr. 1, Sep-Dec 2015, ss. 273-280, ISSN 2411-9563 (Print), ISSN 2312-8429 (Online).                                                                                          

Huk Tomasz, Nauczyciel w zwierciadle kultury wirtualnej i wizualnej,   „Kultura i Edukacja”, 2014, nr 1 (101), ss. 99 – 114, ISSN 1230-266X.

Huk Tomasz, Characteristic of The Most Popular Movie Characters Among Children – Educational Contexts, “Problems of Education in the 21st Century”, 2013, 56, ss. 66-73, ISSN 1822-7864.

Huk Tomasz, Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10-12 lat, “Chowanna”, 2012, tom 2, nr 55 (69), s. 277-288, ISSN 0137-706X.

Juszczyk Stanisław, Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się, tytuł tomu: Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, S. Juszczyk, red., „Chowanna”, 2012, 2 (39), s. 39-57, ISSN 0137-706X.

Juszczyk Stanisław, The scientific development of the researcher in the process of shaping his scientific identity, “The New Educational Review”, 2011, Vol. 26 (4), pp. 17-32, ISSN 1732-6729.                                                                     

Juszczyk Stanisław, New Types of Functional Literacy: Media and Digital Literacy in the Times of Social Change, “Technology of Education”, Constantine the Philosopher University in Nitra, 4/2011, pp. 3-7. ISSN 1335-003X.

Juszczyk Stanisław, The New Educational Review, czyli o procesie umiędzynarodowienia polskiego naukowego periodyku pedagogicznego, „Ruch Pedagogiczny”, 4/2012, s. 187-192, ISSN 0483-49-92.

Juszczyk Stanisław, Yongdeog Kim, Social roles and competences of a teacher in a virtual classroom in Poland and Korea, “The New Educational Review”, Vol. 42, No. 4, 2015, s. 153-164; ISSN 1732-6729; DOI: 10.15804/tner.2015.42.4.15.

Jablonský Tomaš., Okálová Oľga, Juszczyk Stanisław, Diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder, “The New Educational Review”, Vol. 42, No. 4, 2015, s. 112-122; ISSN 1732-6729, DOI: 10.15804/tner.2015.42.4.11.

Juszczyk StanisławNauczyciel we współczesnej kulturze medialnej, , „Chowanna”, 2013, Tom 2 (41), s. 17-28, Kulturowe aspekty funkcjonowania współczesnego nauczyciela, red. B. Pituła, ISSN 0137-706X.

Kawiak Ewelina, Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich, „Chowanna” 2012, Tom 2, s. 215-224, tytuł tomu: Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy”, red. S. Juszczyk, ISSN: 0137-706X.

Kisiel Mirosław, Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji – specyfika kształcenia i opieki. „Chowanna” 2012, tom 2 (39), s. 159-177, ISSN 0137-706X.

Mączka Marta, Soroban- japońskie liczydło w edukacji matematycznej XXI wieku, język polski, „Chowanna”, 2012, tom 2, nr 39, ss.205-215, ISSN 0137-706X.                                        

Mazepa-Domagała Beata, Specyfika upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych, „Chowanna”, 2012, ss.133-144, Nr indeksu 330566 PL ISSN 0137-706X.

Mazepa-Domagała Beata, Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym, Chowanna”, 2013, ss.93-106, Nr indeksu 330566 PL ISSN 0137-706X. 

Mnich Małgorzata, Kompetencje studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym, „Chowanna”, 2012, nr 2, s.179-192, ISSN 0137-706X.

Musioł Marcin, Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych, “Chowanna”, 2012, tom 2, nr 55 (69), s. 313-324, ISSN 0137-706X.

Musioł Marcin, Didactic and Educational Implications of Applying ICT in Homework Completion, “The New Educational Review” 2013, Vol. 33, No 3, ss. 207-216, ISSN 1732-6729.

Polewczyk Irena, Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, Percepcja słuchowa u dzieci w wieku przedszkolnym — raport z badań”’, „Chowanna”, 2012, tom 2 (39) ss. 361-370, ISSN 0137-706X

Watoła Anna, Projekt Eko-Matma Programu Comenius jako realizacja idei „Uczenie się przez całe życie, Chowanna”, 2012, tom 2 nr (39), ss.193 – 205, ISSN 0137-706X.

Watoła Anna, Oczekiwania, rzeczywistość oraz perspektywy w procesie przygotowania zawodowego nauczycieli – raport z badań w polskich i norweskich placówkach oświatowych, „Problemy Profesjologii”, Półrocznik Poświęcony Problemom Rozwoju Zawodowego Człowieka, Nr 2/2015, Zielona Góra, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 159 – 173; ISSN 1895-197X.                                                                                                                                                            

Wilk Kamil, Huk Tomasz, Assessment of Chosen Musical Competences of Kindergarten Teachers as an Employment Criterion, “The New Educational Review”, Vol. 40, No. 2, 2015, s. 222-232, ISSN 1732-6729, DOI: 10.15804/tner.2015.40.2.19.