Instrukcja wyboru specjalności dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studia I stopnia

wpis w: Uncategorized | 0

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku: Pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie od 04.2018 – 7.05.2018. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Informujemy, że w Ramach kierunku Pedagogika prowadzone będą od roku akademickiego 2018/2019 następujące specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wsparciem rodziny
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
  • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 

Aby zapoznać się z programami studiów, sylwetką absolwenta oraz możliwościami zatrudnienia po ukończeniu określonej specjalności, proszę o sprawdzenie informacji pod adresem: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=33

Wzór deklaracji zamieszczony jest pod adresem: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=50