INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53

Magisterskie (II stopień)

Rodzaj i forma studiów:

 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studiowanie na kierunku objęte jest międzynarodowym systemem ECTS.

Specjalności II stopień:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjali­zacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika zdrowia
 • edukacja wczesnoszkolna i wy­chowanie przedszkolne
 • pedagogika rewalidacyjna

Rekrutacja:

 


 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE WYBRAŁY INNĄ NIŻ NA LICENCJACIE SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH II STOPNIA

Różnice programowe z podziałem na semestry

Lista osób upoważnionych do zaliczenia różnic programowych

 


 

Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej absol­wentów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów III stopnia (dokto­ranckich), a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań peda­gogicznych, seminarium magisterskie­go oraz wykładów monograficznych. Absolwent poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, an­tropologię kultury, współczesne kon­cepcje filozofii i etyki, a także logikę.Pedagogika opiekuń­czo-wychowawcza:


W ramach specjalności student ma możliwość poznania problematyki m.in. z zakresu: teoretycznych podstaw pracy socjalnej, gerontologii, animacji społeczno­-kulturalnej, teorii zmiany społecznej, biograficznych aspektów edukacji, pedagogiki mediów, edukacji aksjolo­gicznej.Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z pro­filaktyką
społeczną:


W ramach specjalności student ma możliwość poznania problematyki m.in. z zakresu: psychologii niedostosowania społecz­nego, wsparcia i pomocy rodzinie zagrożonej, budowy programów profilaktycznych, europejs­kich i pozaeuropejskich systemów resocjalizacyjnych oraz elementów prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i socjalnego.


Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.Pedagogika zdrowia:


Specjalność pedagogika zdrowia daje kompetencje i uprawnienia związane z organizowa­niem działań wielosektorowych w zakresie promocji zdrowia w przy­padku kontynuowania specjalności ze studiów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności - po uzupełnieniu różnic programowych. Studia przygo­towują absolwenta do pracy w insty­tucjach i placówkach zajmujących się pedagogicznym obszarem promocji zdrowia.

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkol­ne:

 

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedago­giczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interperso­nalnej, aktywności językowej i mate­matycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środo­wiskowej,
a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkol­nego zakłada się pogłębienie kompe­tencji od strony merytorycznej i prak­tycznej, absolwent posiada kompeten­cje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W przypadku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego wymagana jest bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności nauczycielskich (wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) ze studiów I stopnia.


Pedagogika rewalidacyjna:


Absolwent specjalności otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika. Po ukończeniu studiów student dysponuje zaawansowanym w stosunku do studiów pierwszego stopnia:

- poziomem wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, poszerzonej w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;

- stopniem rozwoju umiejętności rozpoznawania, analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;

- przygotowaniem do kompleksowej realizacji diagnostyczno-terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej;

- poziomem wiedzy i umiejętności umożliwiających wielospecjalistyczną stymulację rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie ich samodzielności w stanowieniu celów życiowych oraz inspirowanie do uczenia się przez całe życie;


Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze stu­diów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

 

Pedagogika

Akredytacja, ECTS

Rodzaj i forma studiów

 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika zdrowia
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Skontaktuj się z nami

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Michała Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Sekretariat: mgr Anna Setnik
Pokój: 220
Tel.: 32 3599 723
Fax: 32 3599 812
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: pedagogika.us.edu.pl