INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53

img_3197
img_3197
img_3198
img_3198
img_3199
img_3199
img_3200
img_3200
img_3201
img_3201
img_3203
img_3203
img_3204
img_3204
img_3205
img_3205
img_3206
img_3206
img_3208
img_3208
img_3209
img_3209
img_3210
img_3210
img_3211
img_3211
img_3212
img_3212
img_3213
img_3213
img_3215
img_3215

Pracownicy

Krzywoń Danuta, dr

Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Grażyńskiego 53, pokój 125, 40-126 Katowice, śląskie, Polska

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 32 3599 796

Formularz kontaktowy

* = wymagane

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
 • Absolwentka IX Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 • Magister Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Uniwersytet Śląski Katowice, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 1997)
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  (Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii , 2001)
 • Zatrudniona na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego od października 2001 roku ( II miejsce pracy Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2004)

Zainteresowania badawcze: edukacja i wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym, w szczególności problematyka twórczości (myślenie, postawa twórcza, kreatywne rozwiązywanie problemów), twórcza wizualizacja,  psychopedagogika twórczości, edukacja twórcza, diagnoza i stymulowanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży, arteterapia, zjawisko lateralizacji, leworęczność, typy umysłowości, dysleksja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, uwarunkowania preferencji i zainteresowań zawodowych dzieci i młodzieży oraz wsparcie społeczne po stracie.

Dorobek naukowy:

Jest autorką 3 książek oraz redaktorką 6 tomów zbiorowych, opublikowała około 34 artykułów w większości w recenzowanych publikacjach pokonferencyjnych i zeszytach naukowych.

Współpracuje z Fundacją na rzecz dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi „Spina” (gdzie jest członkiem Rady Programowej) oraz z Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” w Katowicach gdzie prowadzi warsztaty dla nauczycieli.

WYKAZ DOROBKU:

Publikacje książkowe autorskie:

 1. D. Krzywoń, Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji. UŚl. Katowice 2003. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nr 2144. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1264-8.
 2. D. Krzywoń, Leworęczność - błąd natury czy dar od Boga? Wyd. Librus. Katowice 2005. ISBN 83-89317-15-X

Publikacje książkowe współautorskie:

 1. D. Krzywoń, H. Hetmańczyk, Kraina kreatywności –sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.  Sosnowiec 2008. ISBN :978-83-89275-14-1

Publikacje książkowe redagowane i współredagowane:

 1. W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Implikacje realizacyjne, redakcja D. Krzywoń,  Wyd.  Archidiecezjalne. ISBN –10 83-60367-17-5, ISBN –13 978-83-60367-17-9 Katowice 2006
 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu redakcja J. Mastalski, D. Krzywoń Zeszyt 2/2007. Seria : Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (współpraca redakcyjna) (tom recenzowany). ISSN:1896-4591
 3. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, redakcja D. Krzywoń Zeszyt 3/2008. Seria : Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (tom recenzowany). ISSN:1896-4591
 4. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, redakcja D. Krzywoń Zeszyt 4/2009. Seria : Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (tom recenzowany). ISSN:1896-4591
 5. Szkoła na miarę możliwości dziecka. D. Krzywoń., B. Matusek., Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (tom recenzowany). Sosnowiec 2009. ISBN: 978-83-89273-74-5. Ilość stron 175
 6. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, redakcja D. Krzywoń Zeszyt 5/2010. Seria : Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (tom recenzowany). ISSN:1896-4591

Artykuły zagraniczne:

 1. D. Krzywoń, Nauczyciel w roli kreatora i inicjatora rozwoju zawodowego młodzieży, [w:] Vysokoškolský učiteľ – vzdelávateľ učiteľov. Zborník z medzinárodného vedeckého seminára, wydawnictwo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2010, s. 293-305, ISBN: 978-80-8105-166-1.
 2. D. Krzywoń, Power of creative intelligence in work with children with different domination profiles,  [w:] Alicja Gałązka, (red.) Drama for learning and creativity, wydawnictwo: National Drama Publications, ilość stron 19, ISBN 1 898603 06 5.

Artykuły polskie:

 1. D. Krzywoń, Nauczyciel w roli kreatora i inicjatora rozwoju zawodowego młodzieży, [w:] Vysokoškolský učiteľ – vzdelávateľ učiteľov. Zborník z medzinárodného vedeckého seminára, wydawnictwo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2010, s. 293-305, ISBN: 978-80-8105-166-1.
 2. D. Krzywoń, Leworęczność w oczach praworęcznego społeczeństwa, W:(red.),A. Radziewicz-Winnicki. „Auxilium Sociale-wsparcie społeczne”, Wyd.Śląsk. Katowice 1998,s.53-57.Nr 2, ISSN 1428-3751
 3. D. Krzywoń, Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. W: (red.), Jan Kida. Literatura i sztuka a wychowanie. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 2001,s.179-85. ISBN 83-7262-042-3
 4. D. Krzywoń, Zasady postępowania z dziećmi leworęcznymi. W: (red.), Piotr Kowolik. Nauczyciel i szkoła. Mysłowice 1999. Wyd. „Impuls” w Krakowie,s.104-108. Nr1(6). ISSN 1426-9899
 5. D. Krzywoń, Zachowania heurystyczne i nokonformizm jako elementy postawy twórczej u osób leworęcznych. W: (red) Makary K. Stasiak, Twórczość i wartości w działaniach praktycznych. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2002, s.77–87. ISBN 83-87814-65-2
 6. D. Krzywoń, Aktualizacja kompetencji nauczyciela-potrzeba czy konieczność? W: (red) Wiesława Korzeniowska, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje rzeczywistość edukacyjna. „Impuls” Kraków 2002, s. 197-206. ISBN 83-7308-190-9
 7. D. Krzywoń, Typ lateralizacji – szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej człowieka ? „Chowanna” UŚl. Katowice 2002, R XLV (LVIII) T.2 (19) s. 86-107.
 8. D. Krzywoń, Sprawozdanie z III Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Twórczość i Wartości na temat : Odpowiedzialność w twórczości. „Chowanna” UŚl. Katowice 2002, Tom 2(19),s.141-143.
 9. D. Krzywoń, Zadania nauczyciela wspierającego rozwój postawy twórczej dzieci u progu szkoły. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD Warszawa 2003 nr 24, s.98-107. ISSN1234-9682
 10. D. Krzywoń, Ekspresja jako instrument rozwoju postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. W:(red) Katarzyna Krasoń, Sztuka i ekspresja dziecka – w poszukiwaniu sensu tworzenia. Wyd. Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2 Katolicka Szkoła Podstawowa, II Katolickie Gimnazjum Katowice 2003, s.36-46. ISBN 83-919114-0-3
 11. D. Krzywoń, R. Kojs, Prowokacje artystyczne w działaniach plastycznych - przestrzenne wymiary ekspresji. W:(red) Katarzyna Krasoń , Sztuka i ekspresja dziecka – w poszukiwaniu sensu tworzenia. Wyd: Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2 Katolicka Szkoła Podstawowa, II Katolickie Gimnazjum. Katowice 2003, s. 105-112. ISBN 83-919114-0-3
 12. D. Krzywoń, Kompetencje nauczyciela w zreformowanej szkole”. W: (red). M.T. Michalewskiej, P. Kowolik., Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole. Wyd. UŚl. Katowice 2003, s.32-37. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr.2157. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1274-5.
 13. D. Krzywoń, Techniki wizualizacyjne u młodzieży o różnym typie lateralizacji w rozwoju postawy twórczej. W: ( red). M. Gańko – Karwowska, L. Marek. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 7, Szczecin 2003, s.255-269. ISBN 83-919255-0-1
 14. D. Krzywoń, Zachowania heurystyczne i nonkonformizm, a typ kształcenia szkolnego młodzieży  na przykładzie szkół artystycznych i ogólnokształcących W: (red). M. Knapik. Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja - wsparcie terapia. Prace naukowe UŚl. w Katowicach nr 2150. Katowice 2003, s.52-74. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1269-9.
 15. D. Krzywoń D., Sposoby przeciwdziałania rutynie w codziennej pracy z dziećmi.  W:(red) Katarzyna Krasoń , Ekspresja twórcza dziecka – konteksty – inspiracje - obszary realizacji. Wyd Librus. Katowice 2004, s.294-309. ISBN 83-89317-10-9
 16. D. Krzywoń, Wyzwalanie potencjału twórczego przyszłych nauczycieli. W: [ Dylematy edukacji artystycznej – Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze ] red. Wiesława Limont, Kamilla Nielek – Zawadzka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005,  s.238-248. ISBN 83-7308-617-X
 17. D. Krzywoń, Zasady postępowania i pracy z dzieckiem leworęcznym”. W: [Edukacja „Głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie ] red. Anna Karpińska, Trans Humana Białystok 2005, s. 145 –156. ISBN 83-89190-52-4
 18. D. Krzywoń, Diagnoza zdolności twórczych oraz sposoby ich rozwijania u dzieci i młodzieży. W: [Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych]. Tom I, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju] red. Wiesława Limont i Joanna Cieślikowska. Impuls Kraków 2005, s. 243 – 252. ISBN 83-7308-660-9
 19. D. Krzywoń, Inteligencja twórcza – kreatywność bez granic. Propozycje zabaw rozwijających ekspresję twórczą u dzieci. W: (red). Krzywoń D., W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Implikacje realizacyjne. Wyd. Archidiecezjalne. Katowice 2006. s. 104-108. ISBN –10 83-60367-17-5, ISBN –13 978-83-60367-17-9.
 20. D. Krzywoń, Kto się boi terminalnie chorych” Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Zeszyt 1/2006
 21. D. Krzywoń D, Walory gier i zabaw w edukacji dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zeszyt 2/2007.Seria : Pedagogika, ISSN:1896-4591
 22. 2D. Krzywoń D, Taniec i muzyka w procesie wychowania i nauczania. [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji (red.)W Karolak, B. Kaczorowska. Łódź 2008 Ilość stron (  105-113), ISBN 978-83-7405-282-5
 23. D. Krzywoń D., Preferowany styl uczenia się jako przejaw aktywności. [w:]Aktywność dzieci i młodzieży (red.) S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pieleckiego,  Warszawa 2008. Ilość stron ( 231-238), ISBN 978-83-88278-99-1
 24. D. Krzywoń, Stymulowanie rozwoju dziecka i jego twórczej aktywności poprzez metody i techniki aktywizujące [W:] Wyrazić i odnaleźć siebie. Implikacje praktyczne. (red). M. Łączyk B. Majkut -Czarnota, Wydawnictwo Archidiecezjalne  Katowice 2008. Ilość stron ( 63-71) .ISBN 978-83-60367-98-8
 25. D. Krzywoń D, Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej. [W:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanits W Sosnowcu. ZESZYT  3/2008.Seria : Pedagogika Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec.  Ilość stron ( 105-117), ISSN: 1896-4591
 26. D. Krzywoń, Zabawy fundaMentalne jako propozycja pracy z dzieckiem u progu szkoły. [w:] ( red.) Krzywoń D., Matusek., B Szkoła na miarę możliwości dziecka. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Sosnowiec 2009. Ilość stron  113-124. ISBN: 978-83-89273-74-5
 27. D. Krzywoń, Zrozumieć dysleksję. [w:] (red.) Kisiel M., Huk T., Rzeczywistość, perswazja, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji. Ilość stron 326-336. Katowice 2009, ISBN 978-83-60743-19-5
 28. D. Krzywoń, Preferencje i zainteresowania zawodowe młodzieży gimnazjalnej. /Na podstawie  badań/ Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Sosnowiec 2009. ISSN: 1896-4591
 29. D. Krzywoń, D. Hetmańczyk, Inteligencja wieloraka w świadomości studentek kierunków pedagogicznych (red.) Krzywoń D., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zeszyt 5/2010. ISSN: 1896-4591

Artykuły w druku:

 1. D. Krzywoń , Możliwości rozwijania własnego geniuszu – „siła” inteligencji kompleksowej.
 2. D. Krzywoń, Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju.
 3. D. Krzywoń, Warzecha E.,  Twórczość plastyczna a wrażliwość estetyczna dziecka w wieku przedszkolny
 4. D. Krzywoń, Ludoterapia – baw ucz w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. D. Krzywoń, Different types of intellectuality of pedagogy students with certain creativity level.
 6. D. Krzywoń, Typy umysłowości a „kotwice” kariery zawodowej młodzieży o różnym typie lateralizacji.

Pedagogika

Akredytacja, ECTS

Rodzaj i forma studiów

 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika zdrowia
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Skontaktuj się z nami

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Michała Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Sekretariat: mgr Anna Setnik
Pokój: 220
Tel.: 32 3599 723
Fax: 32 3599 812
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: pedagogika.us.edu.pl