INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Grażyńskiego 53

Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej

Štefan Vašek, Adam Stankowski. Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1644-0552 ; nr 70). ISBN 83-226-1571-X

 

Stankowski Adam,  (red.):  Chowanna tom 1 (32) Terapia Pedagogiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, Nr indeksu 330566, PL ISSN 0137-706X;

 

Stankowski Adam, "Chowanna" tom. 1 (22): Z zagadnień niepełnosprawności, Katowice 2004 , Nr indeksu330556, PL ISSN 0137-706X

 

Stankowski Adam, Gabryś Katarzyna: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej. II. Tom, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne „GNOME” Katowice 2010, s. 328.

 

Stankowski Adam: Antropotechnika – kulturotechnika – socjotechnika w pedagogice specjalnej. Tom 1,Ruzomberok  2010, Verbum. ISBN 978-80-8084-598-8

 

Stankowski Adam: Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Katowice 2002. ISBN 83-87819-32-8; s.145

 

Janukowicz Maria, Stankowski Adam: Przegrane życie nastolatka, (współautorstwo). WSP Częstochowa. 2001.ISBN-7098-536-X

 

Stankowski Adam: Náčrt sociálnej patológie a pedagogiky psychosociálne narušených. Katolicka univerzita v Ružomberku, wyd.II. 2007. ISBN 80-8084-140-3

 

Stankowski Adam: Portret nauczyciela wychowawcy - refleksje pedagoga, [w:] Etyka, kultura a multikulturowy dialog. Wyd. FHV UMB, Bańska Bystrzyca 2004, s. 24 - 33

 

Stankowski Adam: Najczęściej stosowane przez pedagogów metody, techniki, programy edukacyjne i terapeutyczne dla potrzeb szkolnictwa specjalnego, [w:] Red. E. Petlak, S. Juszczyk a kol.: Diferenciacia vyucovania a suvislosti. VEGA, Wyd. PF UKF Nitra 2004, s. 196 - 208

 

Stankowski Adam, tłumaczenie artykułu Daniela Fobelova: O aplikacii etyki v pedagogickom procese a sucasnych trendach v moralnej pedagogike, "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne", 2004, nr 1(29), s. 82 - 91

 

Stankowski Adam, Stankowska Natalia: Wybrane problemy patologii społecznej., Szkice pedagogiczne. 2002. Ziar nad Hronom. (7.5 AH) Wydanie I. ISBN 80-967716-8-X (s.144); (do roku 2004 cztery wydania (( 7.5 AH) ISBN 80-967716-8-X; ISBN 80 - 968914 - 0 - 5; ISBN: 80 - 968914 - 3 - X;)

 

Stankowski Adam: Sociálni Patologie, Ostravska Univerzita. 2001.ISBN 80-70421851

 

Stankowski Adam: Etopedie - uvod do resocializacni pedagogiky, OU. Ostrava 2003, ISBN 80 - 7042 - 257 – 2

 

Stankowski Adam: Nástin problematiky etopedie a sociální patologie, Ostrava 2004. ISBN 80-7042-360-9; (s. 142)

 

Stankowski Adam: Sociální patologie (s. 71-130) współautor, W: Lubosz Chaloupka a kolektiv: Niektoré aktuálne problémy z pedagogiky psychosociálne narusených. Bratislava 2004.ISBN: 80-969112-3-6; EAN: 9788096911233; (s. 164)

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Dziecko niepełnosprawne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej (w oparciu o badania własne na terenie byłego województwa katowickiego), [W]: W służbie dziecku. T III. Społeczna troska o dziecko w XX wieku. Pod red. Ks. J. Wilka SDB. Lublin 2003

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Autyzm, [W]: Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku. T I. Pod red T. Pilcha. Warszawa 2003

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Metody rehabilitacyjne jako forma wspierania rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym, [W]: Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości.  red. J.Głodkowska i A. Giryński , Warszawa 2004

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Stymulacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath, [W]: Chowanna T1(22). Z zagadnień niepełnosprawności. Katowice 2004

 

Kowalska Kantyka Małgorzta: Łagodzenie skutków niepełnosprawności u dzieci utalentowanych poprzez zastosowanie terapii sztuką, [W]: Nadani a talentovani postihnuti jedinci. Bratislava 2005

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej, Katowice, 2000

 

Kowalska Kantyka Małgorzata: Úvahny kolem pojmu integracje, [W]: Transformace ve vzděláváni děti s mentalni retardacji. Ostrawa 2005

 

Kowalska – Kantyka Małgorzata, Niemiec Marta: Use of pictograms and Blissymbols in communication of disabled children; [w:] H.Gregusova, J..Lopuchova: Niektore technologicke inovacie v specialnej pedagogike, Bratislava 2007, s. 221-231; ISBN 978-80-89229-10-9

 

Kurzeja Anna: Anioły i ich profilaktyczno-terapeutyczny udział we wspieraniu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym W: Špeciálne vzdelávacie potrzeby III. Wybrane aspekty fungovania osôb so zdravotným postihnutim.. Red. A. Stankowski, Katolicka Univerzita v Ruzomberku Pedagogicka fakulta 2009, s.59-69, ISBN 978-80-8084-504-9

 

Kurzeja Anna: Trauma experienced in childhood and its influence on adult life W: To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Red. A. Stankowski, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions – Fribourg. Fribourg – Suisse SÉCT, 2009, s.87-93, ISBN 978-2-9700690-3.

 

Gabryś Katarzyna: Ku myśleniu etycznemu w edukacji pedagogów, [W]: Wychowawca 2004 nr. 5

 

Gabryś Katarzyna: Kategorie personalistyczne w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, [W]: Edukacja-Socjalizacja-Autonomia. Pod red. A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzicy Kraków 2005

 

Gabryś Katarzyna: Możliwości wspierania rozwoju zdolności specjalnych dzieci niepełnosprawnych, [W]: Nadani a talentovani postihnuti jedinci. Bratyslava 2005

 

Dziuba Dariusz: Konferencja jako metoda wspierająca osiąganie niezależności oraz forma wyrażania oczekiwań przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Chowanna- Terapia pedagogiczna. Tom1(32).Red. A. Stankowski, Wyd. UŚl, Katowice 2009 s.109-1, PL ISSN 0137-706X

 

Godawa Joanna:W poszukiwaniu Drzwi do Narnii. Baśnie i bajki terapeutyczne,, [W]: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Mysłowice-Katowice 2006 s. 307-313, ISDN 83-89032-46-5

 

Godawa Joanna, Niemiec Marta: Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem ADHD. Kontekst edukacyjny i terapeutyczny; [w:] Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Red. A. Stankowski, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s.179-194, ISBN 978-83-226-1710-6

 

Godawa Joanna, Niemiec Marta: The story of the time, the book and the significant people in education, prevention and the development of childrens personal recources.W: Vol’nocasove activity ako prostriedok personalnej vychovy. Red. A. Kostelansky, M. Vargova. Wyd. Katedra predskolskej a elementarnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolickiej univerzity v Ruzomberku. Ruzomberok 2009, s.90-97, ISBN 978-80-8084-467-4

 

Bobik Bogumiła, Jagieła Katarzyna, Jagieła Jan, wyd. Zespół Szkół nr 3 w Bytomiu, Bytomskie szkoły kształcące dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie, Bytom 2004, ss. 28, ISBN 83-921001-0-1.

 

Bobik Bogumiła, wyd. Muzeum w Gliwicach, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, Odbudowa
i rozwój szkolnictwa w Gliwicach, Bytomiu i Zabrzu w latach 1945- 1950, 2005, j. polski,
t. XIX, ss. 179-215, ISSN 0860-0937.

 

Bobik Bogumiła, wyd. Muzeum Śląskie, Odbudowa i kształtowanie szkolnictwa na Górnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Zygmunt Woźniczka (red.), Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, Katowice, 2006, ss. 285-305, ISBN 83-87455-89-X.

 

Bobik Bogumiła, Donder Anna, Hasek Beata, wyd. WSP im. Kard. A. Hlonda w Katowicach, Znaczenie twórczości w profilaktyce i terapii niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży lekko niepełnosprawnych umysłowo, [w:] Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa – Domagała (red.), Oblicza sztuki dziecka - w poszukiwaniu istoty ekspresji, Katowice – Mysłowice 2007, ss. 357- 367, ISBN 978-83-89032-03-4.

 

Bobik Bogumiła, Donder Anna, Hasek Beata, wyd. Archidiecezjalne w Katowicach, Od pomysłu do projektu, czyli o zajęciach artystycznych uczniów niepełnosprawnych umysłowo z Zespołu Szkół nr 4 w Bytomiu, [w:] Małgorzata Łączyk i Barbara Majkut – Czarnota (red.), Wyrazić i odnaleźć siebie. Implikacje praktyczne,  Katowice 2008, ss. 105- 117, ISBN 978-83-60367-98-8.

 

Bobik Bogumiła, Donder Anna, Hasek Beata, wyd. WSA w Bielsku- Białej, Tworzenie poezji przez uczniów niepełnosprawnych umysłowo z wykorzystaniem techniki swobodnego tekstu, [w:] Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa – Domagała, Arkadiusz Wąsiński, Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, Bielsko – Biała, Katowice 2009, ss. 264-273, ISBN 978-83-60430-72-9.

 

Bobik Bogumiła, wyd. AHE w Łodzi Wydział Zamiejscowy Filologii Polskiej w Bytomiu, Sytuacja szkolnictwa w Gliwicach, Bytomiu i Zabrzu po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Barbara Szargot, Ireneusz Szpara (red.), Miasta i miasteczka Górnego Śląska, Bytom 2009, ss. 31-57, ISBN 83-909041-4-4.

 

Bobik Bogumiła, wyd. Towarzystwo Miłośników Bytomia, Szkolnictwo w Bytomiu 1939 – 1945; Szkolnictwo w Bytomiu w okresie powojennym; Bobrek- zarys historii, początki szkolnictwa, Zespół Szkół Specjalnych Nr 3; Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, [w:] Łucja Bobek, Przeszłość i dzień dzisiejszy bytomskich szkół, Bytom 2009, ss. 49-50, 51-82, 148-151, 232-235, 242-246, ISBN 978-83-908018-9-6.

 

Bobik Bogumiła, wyd. IPN oddz. w Katowicach, Szkolnictwo w Bytomiu w latach powojennych, [w:] Sebastian Rosenbaum (red.), Bytom w świetle dwóch totalitaryzmów, Katowice 2012, ss. 205-229, ISBN 978-83-7629-419-3.

 

Bobik Bogumiła, wyd. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, „Rocznik Muzealny”, Rozwój szkolnictwa na Górnym Śląsku w I połowie XX w. (lata 1918-1947), j. polski, 2013, nr 12/2013, ss. 107-133, ISSN 1641-344X.

Bobik Bogumiłą, „Szkoła Specjalna”, Rewalidacja indywidualna w szkole podstawowej specjalnej, j. polski, 1998, t. LVIII, Nr 3, ss. 138- 143, ISSN 0137-818X.

 

Bobik Bogumiła, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, Miejsce szkoły w systemie lokalnym, j. polski, 1998, t. XXXVIII, Nr 8, ss. 14-16, ISSN 0552-2188.

 

Bobik Bogumiła, „Szkoła Specjalna”, Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, j. polski, 1999, t. LX, nr 3, ss. 165-171, ISSN 0137-818X.

 

Bobik Bogumiła, „Szkoła Specjalna”, Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo, j. polski, 2007, t. LXVIII, nr 1, ss. 60-67, ISSN 0137-818X.

 

Bobik Bogumiła, „Forum Nauczycieli”, Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi świetle współczesnych badań i doświadczeń egzaminatora, j. polski, 2007, t. 27, nr 3, ss. 18-25, ISSN 1641-9073.

 

Bobik Bogumiła, „Szkoła Specjalna”, Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, j. polski, 2007, t. LXVIII, nr 5, ss. 373-380, ISSN 0137-818X.

 

Bobik Bogumiła, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, Funkcjonowanie uczniów
z zespołem ADHD w szkole, j. polski, 2010, t. 490, Nr 5, ss. 42-48, ISSN 0552-2188.

 

Bobik Bogumiła, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, Radzenie sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną, 2011, t. 505, nr 10, ss. 44-51, ISSN 0552-2188.

 

Bobik Bogumiła, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, O potrzebie autorytetów wśród młodzieży, j. polski, 2013, t. LIII, nr 2, ss. 32-37, ISSN 0552-2188.

 

Bobik Bogumiła, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły, j. polski, 2013, t. LIII, nr 9, ss. 31-36, ISSN 0552-2188.

 

Lewko Agnieszka, Fryszkiewicz- Kondrat Marzena: Dziecko, rodzina, wychowanie- implikacje dla systemu wsparcia społecznego. W: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy środowiskowej. Red. A. Barczyk, P. P. Barczyk. Wyd. GWSP. Mysłowice 2010

 

Lewko Agnieszka: Sylwetka osobowościowa pedagoga specjalnego w kontekście oddziaływań antropotechnicznych- perspektywa deontologiczna. W: Antropotechnika, kulturotechnika a sociotechnika v specialnej pedagogike. Red. A. Stankowski. Wyd. Verbum. Ruzomberok 2010

 

Moczia Krystyna: The doomed to be blemished [w:] To Regain the Colours of a Butterfly… In the of Therapy and Resocializattion. Special Pedagogues’ Deliberations. Red. A.Stankowski, ISBN 978-2-9700690-0-3, Fribourg 2009, s.205-210

 

Moczia Krystyna: Nuuuda... w chorobie. Humor sytuacyjny jako antidotum na nudę. Chowanna, 2009, t.1 (32), s.73-84

 

Moczia Krystyna, Godawa Joanna: W świecie lęków, obaw i niepewności... czyli czego obawiają się nauczyciele w kontaktach z uczniem przewlekle chorym [w:] Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością. Red. J.Rottermund, Kraków 2009, ISBN 978-83-7308-492-6, ISBN 978-83-7587-126-5; T.7, s.153-163

 

Moczia Krystyna: Care of a learning with special education al needs taken by an elementary education teacher in mass education [w:] Teacher of primary school – international areas. Red. A.Watoła. ISBN 978-83-88936-65-4. Dąbrowa Górnicza 2008, s.71-79

 

Moczia Krystyna: Listy zagubionych nastolatek. [w:] K.Krasoń, B.Mazepa-Domagała (red.) Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii. ISBN 978-83-89032-17-1. Katowice-Mysłowice 2008, s.230-23

 

Moczia Krystyna, Godawa Joanna: Od przedszkola do doktora. Stan wiedzy mieszkańców Śląska na temat energetyki., [W]: Energetyka a ochrona środowiska w aglomeracji śląskiej, Wydawnictwo Triada. Bytom 2006

K. Moczia: Stan i źródła wiedzy nauczycieli i studentów pedagogiki województwa śląskiego o mikrointoksykacji metalami ciężkimi, [w:] Środowisko i Rozwój, 2005 nr 1 (11), s.137-144

 

K. Moczia: Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych na przykładzie Wspólnoty Burego Misia. [w:] A. Stankowski, M.Balukiewicz (red.) O trudnej sztuce bycia razem czyli różne oblicza integracji. ISBN 83-7308-806-7; 978-83-7308-806-1 Kraków 2006, s.203 - 213

 

K. Moczia: Rola obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób przewlekle chorych (na przykładzie pacjentów diabetologicznych). [w:] Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. T. 1. Red. J.Rottermund. ISBN 83-7308-492-4; 978-83-7308-492-6; 83-7308-748-6; 978-83-7308-748-4. Kraków 2006, s.103-114

 

K. Moczia: Specyfika pracy terapeutyczno-wychowawczej w Ośrodku The Montain Haven w Lipnicy Wielkiej na Orawie; [w:] Kvalita a spolupraca v specialnej pedagogike v sucasnom konkurencnom prostredi. ISBN 978-80-89229-06-2. Bratislava 2007, s.165-170.

 

K. Moczia: Trudności diagnostyczne związane z autyzmem wczesnodziecięcym i ich wpływ na sytuację rodziny; [w:] Specjalnopedagogicka diagnostika, vcasna intervencia a specialnopedagogickie poradenstvo pre znevyhodnene osoby (s postihnutim, narusenim, nadanim a talentom. ISBN 978-80-89113-38-5, Bratislava, s.160-174.

 

K. Moczia, J.Godawa: Biofeedback for Special Educational Needs; [w:] H.Gregusova, J..Lopuchova: Niektore technologicke inovacie v specialnej pedagogike. ISBN 978-80-89229-10-9. Bratislava 2007, s. 215-220.

 

K. Moczia, J.Godawa: Interpretation of the notionof „special educational need” (private research). ISBN 978-80-7368-287-7. Ostrava 2007, s.135-139.

 

K. Moczia, J.Godawa: Stan wiedzy mieszkańców Śląska na temat energetyki. Środowisko i Rozwój, 2007 nr 1 (15), s.130-136.

 

K. Moczia, J.Godawa: Kwestie interpretacji pojęcia „specjalne potrzeby edukacyjne” (badania własne), [w:] A.Stankowski (red.) Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (Szkic monograficzny). Katowice 2008, s.13-23.

 

K. Moczia: Rola rodziców w rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] A.Stankowski (red.) Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (Szkic monograficzny). Katowice 2008, s.69-82.

 

K. Moczia, J.Godawa: Podróż do krainy tęczy... Chromoterapia w rewalidacji osób niepełnosprawnych. [w:] K. Kucyper, A.Stankowski (red.) Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. ISBN 83-60430-91-8, Bielsko – Biała 2008, s.173-179.

 

K. Moczia, J.Godawa: Malowane słowem, gestem i oddechem …, czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych. Chowanna, 2009, t.1 (32), s. 97-107

 

K. Moczia: Odległe skutki zatrucia ołowiem wśród dzieci śląskich (badania własne) [w:] Specjalne potrzeby edukacyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. T.2. Red. A.Stankowski: Pedagogiocka Fakulta Katolickiej Univerzityv Ruzomberku. Ruzomberok 2009, ISBN 978-80-8084-504-9, s.34-46

 

K. Moczia: Znaczenie oddziaływań pedagogicznych dla dzieci przewlekle chorych [w:] Antropotechnika, kulturo technika a sociotechnika v specialnej pedagogike. I diel. (Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej. I tom). Red. A.Stankowski, ISBN 978-80-8084-598-8, Ruzemborok 2010 s.189-200

 

K. Moczia: Profilaktyka zdrowotna w ramach działalności gromady zuchowej [w:] Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Red. A.Stankowski i K. Moczia, ISBN 978-83-87819-95-8, Katowice 2010, s. 43-54

 

K. Moczia: Od profilaktyki do promocji zdrowia [w:] Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Red. A.Stankowski i K. Moczia, ISBN 978-83-87819-95-8, Katowice 2010, s.15-27

 

K. Moczia: Evolutions dans le domaine de la pedagogie therapeutigque [w :] Champs de recherche et defis de la pedagogie specialisee. Red. A.Stankowski, Suisse SECT, Fribourg 2011, ISBN 978-29700765-9-9, s.205-216

 

K. Moczia, K.Gabryś: Jak nie szkodzić osobie z niepełnosprawnością [w:] Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej. Red. A.Klinik, D.Prysak Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Humanitas” Sosnowiec 2011, ss. 215-225, ISBN: 978-83-61991-85-4

 

K. Moczia: Życie rodzeństwa osób nie w pełni sprawnych [w:] Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne-rewalidacyjne–resocjalizacyjne, tom 1. Red. A.Stankowski, Wydawnictwo: Verbum, Katolicka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2012, ISBN 978-80-80-84-2, ss.47-63.

 

K. Moczia: Kim jest Korczak? Podsumowanie „Dnia Korczaka” w programie obchodów XX-lecia Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne, 2012, nr 15, ss. 100-110, ISBN 978-83-930225-5-7.

 

K. Moczia: Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, Mikrointoksykacja metalami ciężkimi a niepełnosprawność [w:] S.Wrona, R.Guzowski (red.), Ekozofia niepełnosprawnych. Holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Cieszyn 2012, ISBN 978-83-936499-0-7, ss.62-76

 

K. Moczia: Wydawnictwo: VERBUM Vydawatel'stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku, Sami o sobie czyli „zbliżanie się światów” w autobiografiach osób nie w pełni sprawnych [w:] A. Stankowski, I.Wendreńska (red.), Zbliżanie światów osób (nie-)pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. T.1. Ružomberok 2013, ISBN 978-80-561-0054-7, ss.109-119

 

K. Moczia: Wydawnictwo: VERBUM Vydawatel'stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku, Powrót do źródeł czy zmierzch lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci [w:] H.Orieščiková, M. Kowalska-Kantyka, A.Lewko, Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, Ružomberok 2013, ISBN 978-80-561-0053-0, ss. 125-134

 

K. Moczia, T.Galińska: Wydawnictwo: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Popularność „Porannego kręgu” w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych [w:] J.Kruk-Lasocka, J.Krajewski, Psychomotoryka w całościowym wspieraniu osoby od narodzin aż po wiek dojrzały. Wrocław 2013, ISBN 978-83-62302-49-9. ss. 305-323,

 

K. Moczia: Wydawnictwo „Scriptum”, Idee grup samopomocowych opartych na programie dwunastu kroków [w:] I.Bieńkowska, I.Fajfer - Kruczek, M.Kitlińska- Król, I.Olszówka (red.) Profilaktyka w przestrzeni publicznej, tom I, Kraków 2013, ISBN 978-83-64028-12-0, ss. 97-109

 

Stankowski, K.Moczia (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, ss.145, ISBN 978-83-87819-95-8

 

K. Moczia (red.), Wydawnictwo Uniwersytet Śląski; Wydawnictwo Gnome, „Zbliżanie się światów” uczestnictwo społeczne w obliczu niepełnosprawności, Katowice 2013, ss.155, ISBN 978-83-63268-25-1

 

Niemiec Marta: The problem of adjustment of children with ADHD to school conditions. W: Teacher of primary school-international areas. Red. A. Watoła. WSB, Dąbrowa Górnicza 2008, s. 81-94, ISBN 978-83-88936-65-4

 

Niemiec Marta: Funkcjonowanie społeczne młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. W: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych. Red. A. Klinik. Impuls, Kraków 2009, s.  45-56, ISBN 978-83-7308-492-6, ISBN 978-83-7587-157-9

 

Niemiec Marta, Godawa Joanna: Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną. Chowanna, Tom1 (32) –Terapia pedagogiczna. Red. A. Stankowski, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009,s.55-70, PL ISSN 0137-706X

 

Niemiec Marta: Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych-sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka „innego”. Chowanna, Tom1 (32) –Terapia pedagogiczna. Red. A. Stankowski, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009,s.169-186, PL ISSN 0137-706X

 

Niemiec Marta: Kompetencje społeczne młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia. W: Špeciálne vzdelávacie potreby II. Wybrane aspekty fungovania osôb so zdravotným postihnutim. Red. A. Stankowski. Pedagogicka fakulta Katolickiej univerzity v Ruzomberku. Ruzomberok 2009, s.97-115, ISBN 978-80-8084-503-2

 

Niemiec Marta: Social competences of young people with visual impairment. In: : To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Edited by: Adam Stankowski, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions – Fribourg. Fribourg – Suisse SÉCT, 2009, s.140-152, ISBN 978-2-9700690-0-3

 

Niemiec Marta: Możliwości kształtowania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. W: Antropotechnika, kúlturotechnika a sociotechnika v špeciálnej pedagogike. Red. A. Stankowski. Pedagogicka  fakulta Katolickiej univerzity v Ruzomberku. Ruzomberok 2010, s. 208-218, ISBN 978-80-8084-598-8

 

Niemiec Marta: Use of interactive plays and games with the process of education as a supporting method of development and fulfiling the needs of pupils with ADHD syndrome; [w:] Edukace žáků se speciálnίmi vzdělavacěmi potřebami. Ostrava 2007, s. 140-149; ISBN 978-80-7368-287-7

 

Niemiec Marta: Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami widzenia. W: A. Stankowski, K. Moczia (red.): Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Wyd. GNOME, Katowice 2010, s.96-102, ISBN 978-83-87819-95-8

 

Niemiec Marta, Godawa Joanna: Wykorzystanie metody Finger Painting w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju. W: A. Stankowski, K. Moczia (red.): Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Wyd. GNOME, Katowice 2010, s.85-89, ISBN 978-83-87819-95-8

 

Niemiec M.: Stimulation précoce du développement – condition sine qua non des possibilités de l’intégration des enfants présentant un handicap visuel. In: Champs de recherche et défis de la pédagogie spécialisée. Edited by: A. Stankowski.  S.É.C.T. Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg-Suisse,  2011, s.251-260, ISBN 978-2-9700765-9-9.

 

Niemiec M.: Les aspects psychosociaux du handicap mental. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles Fribourg: S.É.C.T. Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg – Suisse, 2012/4, ISSN 2235-2007.

 

Niemiec M.: Instytucje oraz organizacje działające na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Polsce. W: Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej. Red. A. Kurzeja. Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2012, s. 194-214, ISBN 978-83-7641-598-7.

 

Niemiec-Pokorska M.: Diagnoza przystosowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. W:Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne-rewalidacyjne-resocjalizacyjne. T.1. Red. A. Stankowski. Wydawnictwo: VERBUM -Vydawatel'stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku , Ružomberok 2012, s. 13-31, ISBN 978-80-8084-938-2.

 

Niemiec-Pokorska M.: Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście problematyki jakości życia.. W: Zbliżenie światów osób (nie-) pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom I. Red A. Stankowski i I. Wendreńska.  Wydawnictwo: VERBUM -Vydawatel'stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku, , Ružomberok 2013, s.49-67, ISBN 978-80-561-0054-7.

 

Niemiec-Pokorska M.: Niepełnosprawność a współczesny rynek pracy. W: Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. Red. H. Orieščiková, M. Kowalska-Kantyka, A. Lewko. Wydawnictwo: VERBUM -Vydawatel'stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku, , Ružomberok 2013, s. 102-113, ISBN 978-80-561-0053-0.

 

Pawlik Sabina: Different theatre. Reflection on the theatre of the mentally disabled. In: To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Edited by: A. Stankowski, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions – Fribourg. Fribourg – Suisse SÉCT, 2009, s. 178 – 184, ISBN 978-2-9700690-3.

 

Pawlik Sabina: Teatr w służbie osób niepełnosprawnych intelektualnie - terapia czy sztuka. W: Specialne vzdelavacie potreby II. Vybrane aspekty fungovania osob zo zdravotnym postihnutim.  Red. A. Stankowski, Katolickia univerzita v Ruzomberku, Pedagogicka fakulta, Ruzomberok 2009, s. 173-180, ISBN 978-80-8084-503-2.

 

Pawlik Sabina: Different theatre. Reflection on the theatre of the mentally disabled. W: A. Stankowski (red.): To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Association international Sciences, Education, Cultures, Traditions, Fribourg 2009, ISBN 978-2-9700690-0-3.

 

Pawlik Sabina: Teatr w służbie osób niepełnosprawnych intelektualnie - terapia czy sztuka. W: A. Stankowski (red.): Specialne vzdelavacie potreby II. Vybrane aspekty fungovania osob zo zdravotnym postihnutim. Katolickia univerzita v Ruzomberku, Pedagogicka fakulta, Ruzomberok 2009, s.173, ISBN 978-80-8084-503-2.

 

Pawlik Sabina: Wizerunek osób niepełnosprawnych w kulturze- od obrazów medialnych do autokreacji, [w:] A. Stankowski, K. Moczia (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Wydawnictwo: Gnome, Katowice 2010, s.136-145 , ISBN 978-83-87819-95-8.

 

Pawlik Sabina: Twórczość plastyczna jako sposób dialogu osób niepełnosprawnych intelektualnie ze światem, [w]: A. Stankowski (red.), Antropotechnika- kulturotechnika- socjotechnika w pedagogice specjalnej. Wydawnictwo: VERBUM, Ruzomberok 2010, t.1, s. 310-315, ISBN 978-80-8084-598-8.

 

Pawlik Sabina: Les perspectives antropologico-culturelles dans la creation des personnes handicapees mentaux, [w:] A. Stankowski (red.) Champs de recherche et defis de la pedagogie specialisee. Wydawnictwo: Association International Sciences, Education, Cultures, Traditions, Fribourg – Suisse 2011, s. 261-271, ISBN 978-2-9700765-9-9.

 

Sabina Pawlik, Agnieszka Lewko, Teatr jako forma wychowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budniak (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka. Wydawnictwo: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2011, s. 289-306, ISBN 978-83-929881-8-2.

 

Pawlik Sabina: Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, nt. Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, [w:] S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budniak (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka. Wydawnictwo: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2011, s. 500-504, ISBN 978-83-929881-8-2.

 

Pawlik Sabina: Społeczne i kulturowe konteksty twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] Adam Stankowski (red.) Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne – rewalidacyjne – resocjalizacyjne,VERBUM,  Ružomberok 2012, s. 181-196; (tom recenzowany) ISBN 978-80-8084-938-2.

 

Pawlik Sabina: Możliwości zastosowania dialogu jako metody jakościowych badań pedagogicznych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] Helena Orieščiková, Małgorzata Kowalska-Kantyka, Agnieszka Lewko (red.), Tradycja i nowoczesność- funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, VERBUM, Ružomberok 2013, ss. 144-152,  ISBN 978-80-561-0053-0.

 

Pawlik Sabina: Indywidualne ścieżki rozwoju talentu osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] A. Stankowski, I. Wendreńska (red.), Zbliżanie światów osób (nie-)pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. T.1., VERBUM, Ružomberok 2013, ss. 148-159, ISBN 978-80-561-0054-7.

 

Sosnowska Wieczorek Iwona: Jak pomóc dziecku z wadą słuchu, Katowice 2003

 

Sosnowska Wieczorek Iwona: Przesiewowe badania słuchu "słyszę", [W]: Magazyn szkolny 2004

 

Sosnowska Wieczorek Iwona: Sprawozdanie z działalności specjalistycznej poradni w ramach profilaktyki zachowania oraz występowania dysfunkcji rozwojowych, [W]: Magazyn szkolny 2005

 

Wolan Tadeusz: Nauczyciel - wychowawca w procesie edukacyjnych przemian, Chorzów 2002

 

Wolan Tadeusz: Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji, Chorzów 2004

 

Wolan Tadeusz: Resocjalizacja, uwarunkowania - doświadczenia - projekty zmian. (Młodzieżowy ośrodek wychowawczy korektywną uczącą się organizacją), Chorzów 2005

 

Wolan Tadeusz: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu resocjalizacyjnego jako organizacja ucząca się (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej), [W]: Chowanna 2004 T1 (22)

 

Wolan Tadeusz: Umiejętności kluczowe uczniów jako źródło i narzędzie procesu upodmiotowienia i unowocześnienia edukacji, [W]: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Pod red. M. Wrońska, A. Zaduniak. Warszawa-Poznań 2004

 

Wolan Tadeusz: Diagnoza edukacyjna w ukrytym programie szkół wyższych, [W]: Polski system edukacyjny po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Pod red. Z. Andrzejczak, L. Kacprzak, K. Pająk. Poznań-Warszawa 2005

 

Wolan Tadeusz Sprawność organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych (konteksty- warunki- projekty zmiany) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Wydawniczy w Radomiu, Radom 2008, s. 286.

 

Wolan Tadeusz Kadra resocjalizacyjno-wychowawcza w procesie edukacyjnej zmiany Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2013.

 

Wolan Tadeusz W poszukiwaniu alternatywnych form i metod pracy resocjalizacyjnej, „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne” nr 1/ 1999, s. 79 - 85.

Wolan Tadeusz Wyznaczniki efektywności wychowawczej w młodzieżowej placówce resocjalizacyjnej, jako syndrom zmiennych badawczych, „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne” nr 1(2) / 2000, s. 31 - 39.

 

Wolan Tadeusz Kontrakt wychowawczy w praktyce pedagogicznej „Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne” nr 2(2) / 2001, s.75 -8.

 

Wolan Tadeusz Humanistyczno-efektywnościowe aspekty pedagogicznego kształcenia studentów kierunków niepedagogicznych w procesie przemian edukacyjnych „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 21 Szczecin -Warszawa 2003, s. 48 – 59.

 

Wolan Tadeusz Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki opieki i wychowania w Polsce [ W:] Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie - wybrane konteksty. Tom 2(27) (red. nauk.): A. Nowak, „Chowanna” Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice listopad 2006, s. 43 -74.

 

Wolan Tadeusz Obecne warunki i bariery sprawności organizacyjnej placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych ( wstępny raport z badań) [W]: A. Stankowski i M. Balukiewicz (red.) O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji.  Bytom. 2006, s. 139 - 157.

 

Wolan Tadeusz Wyznaczniki przemian humanistycznej edukacji studentów (pedagogiczne i badawcze reminiscencje). (W:) H. Siwek, red., Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007. s. 293-300.

 

Wolan Tadeusz Sprawność organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych w aspekcie reguł uczenia się przez doświadczenie (raport z badań) [W:] F. Kozaczuk (red.), efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych", Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, s.65 - 83.

 

Wolan Tadeusz Rzecz o przeobrażaniu korektywnych instytucji wychowawczo- resocjalizacyjnych (organizacyjno- pedagogiczne reminiscencje) [W:] Kvalita a spolupraca v specjalnej pedagogike v sucasnom konkurencnom prostredi (Zbornik prispevkow z medzinarodnej redeckiej specialnopedagogickej konferencie). Sapientia, s. r. o., Bratislawa, 2007, s. 312 –325.

 

Wolan Tadeusz Placówki wychowawczo- resocjalizacyjne jako uczące się organizacje. [W:] A. Gęsiarz, J.Dawczyk, T. Michałowski.  Resocjalizacja: między teorią i praktyką. Wyd. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Herby 2007, s. 90-105

 

Wolan Tadeusz Współczesne trendy w zaburzeniach zachowania (agresji) dzieci i młodzieży.[W:] T. Smal, A. Zduniak (red. nauk). Edukacja bez granic - mimo barier. Wolan Tadeusz Przestrzeń tworzenia. T.2. Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Poznań.2008, s.261-271.

 

Wolan Tadeusz Uwarunkowania i tendencje do brutalizacji zachowań dzieci i młodzieży (w okresie transformacji ustrojowej) „Chowanna” - Terapia pedagogiczna - Tom 1 (32). Red. A. Stankowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 133 -153.

 

Wolan Tadeusz Job quality measurement at childcare and resocialization center (anticipational and organisational aspects). In:  To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations. Edited by: Adam Stankowski, Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions – Fribourg. Fribourg – Suisse SÉCT, 2009, s.101-117.

 

Wolan Tadeusz Kształtowanie tożsamości osobistej uczniów w warunkach zmiany edukacyjnej (pedagogiczne reminiscencje) (W:) Kreowanie tożsamości szkoły. Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne. Tom 2. Red. K. Chałas, B. Komorowska. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 267-281.

 

Wolan Tadeusz Strategia zmiany i utrwalania rozwoju placówek resocjalizacyjnych.(W:) Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Red. nauk. Sylwester Bębas. Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2010, s. 67-80.

 

Wolan Tadeusz Dociekania nad ukrytym programem w oddziaływaniu resocjalizacyjnym (diagnoza wstępna), [w:] Adam Stankowski (red), Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne- rewalidacyjne- resocjalizacyjne, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012, s.126 – 149.

 

 

 

 

Pedagogika

Akredytacja, ECTS

Rodzaj i forma studiów

  • stacjonarne I stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
  • stacjonarne II stopnia
  • niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Specjalności

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika zdrowia
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Skontaktuj się z nami

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Michała Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Sekretariat: mgr Anna Setnik
Pokój: 220
Tel.: 32 3599 723
Fax: 32 3599 812
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: pedagogika.us.edu.pl