Historia szkolnictwa na Górnym Śląsku w latach 1945- 1961

wpis w: Uncategorized | 0

Ukazała się publikacja dr Bogumiły Bobik pt. „Historia szkolnictwa na Górnym Śląsku w latach 1945- 1961”. Stanowi ona przyczynek do badań dziejów szkolnictwa na Górnym Śląsku. Omawiany przedział czasowy podzielono na trzy okresy: 1945–1947, 1948–1955, 1956–1961.

Pierwszy okres obejmował odbudowę bazy szkół oraz kształtowanie się polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku. Drugi cechował się silnym wpływem na szkolnictwo przemian politycznych, związanych ze stalinizacją kraju oraz realizacją reformy szkolnej opartej na tzw. jednolitej jedenastolatce. Trzeci to zachowanie dużego wpływu ideologii socjalistycznej na szkolnictwo oraz związek tych przemian z planami gospodarczymi, szczególnie planami budowy szkół na tysiąclecie państwa polskiego; okres ten kończy się sformułowaniem teoretycznych założeń kolejnej reformy szkolnej, która przyjęła za podstawę kształcenia ośmioletnią szkołę podstawową.

Główną podstawą monografii są badania historiograficzne, oparte na kwerendzie źródeł zgromadzonych w Archiwum Państwowym i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ponadto w pracy wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu.

W zamyśle autorki publikacja jest przyczynkiem do toczącego się dyskursu o Śląsku, śląskości i Ślązakach oraz ich i regionu dziejach i doświadczeniach.