Pracownicy

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – kierownik

Pracownicy naukowo – dydaktyczni:

dr hab. Alicja GAŁĄZKA

dr Anna BAUTSZ-SONTAG

dr Danuta KRZYWOŃ

dr Małgorzata ŁĄCZYK

dr Aleksandra PYRZYK-KUTA

mgr Katarzyna MALISZEWSKA

mgr Iwona TOMAS


Temat badań: : Potencjalność kreacyjna i skłonność transgresyjna w tworzeniu pełni człowieczeństwa

 

Działalność naukowo – badawcza:

Jednostka powstała z istniejącego wcześniej Zakładu Pedagogiki Twórczości i rozpoczęła działalność w nowym kształcie 1. października 2007 roku.

Obszar dociekań badawczych Zakładu koncentruje się na rozpoznawaniu, diagnozowaniu
i stymulacji twórczego rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa i adolescencji. Istotne są zwłaszcza poszukiwania skutecznych strategii poszerzania potencjału dywergencyjnego uczniów na różnych etapach kształcenia. W tym mieszczą się również istotne zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej, zarówno postrzeganej w pespektywie wykonawczej, jak i odbiorczej. Tu znajduje swoje miejsce sfera badania ekspresji dziecka, jako podstawowej drogi wyrażenia siebie, tak w postaci tworzenia komunikatów natury kulturowej, jak i w płaszczyźnie hermeneutycznej, wyjaśniania sensów dla siebie.

Warto dodać, iż pracownicy jednostki są specjalistami w wielu dziedzinach artystycznej edukacji, są bowiem nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktycznie zajmują się przestrzenią twórczego rozwoju człowieka, i tak warto wspomnieć o plastycznej edukacji, której specjalistą jest mgr Iwona Tomas; edukacji choreograficznej – dr Danuta Krzywoń, dramowej – dr hab. Alicja Gałązka czy wreszcie teatralnej i literackiej – prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta i mgr Katarzyna Maliszewska.

                Główne kierunki badawcze ogniskujące się w temacie wiodącym: Potencjalność kreacyjna i skłonność transgresyjna w tworzeniu pełni człowieczeństwa związane są z określeniem specyfiki miejsca artystycznej edukacji i ekspresji dziecka w kształtowaniu potencjalności dzieci i adolescentów. W tym kontekście zasadniczym polem działań jest eksperyment pedagogiczny o charakterze badawczo-innowacyjnym – Aktualizowanie potencjalności modalnych i twórczych uczniów klas I-III jako kompetencji kluczowych przez integralną ekspresję kulturową usytuowaną w sztukach wizualnych zatwierdzony i skierowany do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej 24 czerwca 2014 (DKOW.WEPW.5019.15.2014) Eksperyment podjęto w ramach współpracy Zakładu Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Heleny i Ignacego Ficków w Mysłowicach (data realizacji: 1.09.2014-30.06.2018). W ramach tego projektu podjęto lub przewidziano do podjęcia następujące działania:

  • skonstruowanie modelu zajęć stymulujących różne sfery rozwoju ucznia w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, w tym również cechy modalnościowe, myślenie dywergencyjne, funkcjonowanie społeczne oraz aksjologiczne, w szczególności obszar zaspokajania potrzeb indywidualnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby hubrystycznej.
  • wdrożenie badań weryfikacyjnych w praktyce szkolnej i opracowanie optymalnej formuły inicjowania kompetencji kluczowych opartych na potencjalnościach dziecka i ich aktualizacji.
  • wartością dodaną będzie weryfikacja narzędzi pedagogicznych, stworzonych specjalnie dla tej eksploracji.

Wskazane powyżej zadania sytuują się w potrzebach społecznych wynikających z rozwoju, zmiany i poszukiwania skutecznego kształcenia człowieka transgresyjnego.

Specjalne miejsce w działaniu Zakładu zajmują rozważania dotyczące aksjologicznej natury tworzenia, w tym ujęciu ekspresja rozumiana jako spotkanie z „Innym” i jej rola upatrywana zostaje w kształtowaniu socjoempatycznych kompetencji wychowanka (istotny jest w tym kontekście dorobek dr Małgorzaty Łączyk). Szczególne stanie się więc poszukiwanie strategii ekspresyjnego spotkania ujawniającego emocje jako treningu potencjalności twórczej z wykorzystaniem dramy, teatru, wizualizacji przestrzennej i kinestetycznej, muzykowania i poezjowania. Szczególnie istotne okazuje się to w obszarach terapeutycznych (biblioterapii – dr Anna Bautsz-Sontag), choreoterapii, teatroterapii czy plastykoterapii.