Pracownicy naukowo – dydaktyczni:

dr hab. Ewa Szadzińska – kierownik

dr hab. Violetta Rodek

dr Agata Cabała

dr Natalia Stankowska

dr Lucie Zormanova

 

Działalność naukowo – badawcza:

Temat badań statutowych: Treść współczesnej edukacji szkolnej. Aspekty aksjologiczne, epistemiczne, prakseologiczne, dydaktyczne.

W Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii  prowadzone są badania nad treścią edukacji, traktowanej jako kategoria centralna w dydaktyce ogólnej o istotnym znaczeniu w opisywaniu, ocenianiu, tworzeniu procesów edukacyjnych i autoedukacji.

Z zakresu pedeutologii są prowadzone badania historyczne nad funkcjonowaniem nauczycieli w szkołach Śląska Cieszyńskiego.

 

Szczegółowe zadania badawcze:

– struktury, funkcje treści edukacji istotne dla zaangażowania się uczniów w zmianę współczesnego świata zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,

– treści indywidualne uczniów, studentów i nauczycieli  nabywane, tworzone w szkolnej edukacji oraz autoedukacji,

– opisywanie języka edukacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy modalnościowe zdań i wypowiedzi edukacyjnych,

­­- badania porównawcze e-learning w edukacji szkoły wyższej w Europie

 

 Projekty badawcze

W latach 2013-2015 w ramach współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności realizowano zadania projektu Unii Europejskiej „Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systems”.

W roku 2015 realizowano międzynarodowy projekt badawczy Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers (Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej) w ramach Small Grant Visegrad Fund (informacje o projekcie www.v4teachers.us.edu.pl).

Od roku 2016 do 2018 jest realizowany projekt Bardzo Młoda Kultura 2016-201. Jest to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej realizowany we współpracy środowisk sektora edukacji i sektora kultury. Wsparcie edukacji kulturowej odbywa się poprzez działania: badawcze, szkoleniowe, informujące i sieciujące oraz regrantingowe. Dr Agata Cabała pełni funkcję koordynatora w zakresie edukacji w tym projekcie w województwie śląskim.

Publikacje

Zormanová Lucie, Distance Learning in the European Higher Education, Wydawnictwo Lambert, 2017.

Zormanová Lucie, Didaktika dospělých, Wydawnictwo Grada, Praga, 2017.

Rodek Violetta Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016.

Cabała Agata, Zdania warunkowe w kształceniu uczniów klas wczesnoszkolnych. Analiza funkcjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015.

Szadzińska Ewa  (red.) Dydaktyczne „tropy”  zrównoważonego rozwoju w edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2014.

Rodek Violetta, Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

Szadzińska Ewa, Podstawy poznawcze procesu kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012.

Rodek Violetta, Szadzińska Ewa, Wendreńska Iwona,  Przemiany celów kształcenia., Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń, 2012.

Stankowska Natalia, Niemiec Marta, Zaburzenia zachowania młodzieży z niepełnosprawnością wzroku (doniesienie z badań), [w:] Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów,  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.

.