Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Dr hab. Ewa Szadzińska – kierownik

Dr Agata Cabała

Dr Natalia Stankowska

Dr Violetta Rodek

Dr Anna Waligóra – Huk

Mgr Jolanta Konieczny

 

Temat badań statutowych: Treść współczesnej edukacji szkolnej. Aspekty aksjologiczne, epistemiczne, prakseologiczne, dydaktyczne.

W Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii  prowadzone są badania nad treścią edukacji, traktowanej jako kategoria centralna w dydaktyce ogólnej o istotnym znaczeniu w opisywaniu, ocenianiu, tworzeniu procesów edukacyjnych i autoedukacji.

Poznane zróżnicowane aspekty treści edukacji są wykorzystywane  do realizowania badań funkcjonowania nauczycieli w ich działaniach w praktyce edukacyjnej.

Szczegółowe zadania badawcze:

– struktury, funkcje treści edukacji istotne dla zaangażowania się uczniów w zmianę współczesnego świata,

– treści indywidualne studentów i nauczycieli  nabywane, tworzone w szkolnej edukacji oraz autoedukacji

– poznawania uwarunkowań nabywania kompetencji nauczycieli w zakresie doboru i układu treści edukacji i ich wykorzystywania w działaniu,

– opisywanie języka edukacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy modalnościowe zdań i wypowiedzi edukacyjnych.

W latach 2013-2015 w ramach współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności realizowano zadania projektu Unii Europejskiej „Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systems”.

W roku 2015 realizowano międzynarodowy projekt badawczy Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers (Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej) w ramach Small Grant Visegrad Fund (informacje o projekcie www.v4teachers.us.edu.pl).

 

Publikacje pracowników:

 

Szadzińska Ewa, Podstawy poznawcze procesu kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012, ISBN 978-83-226-2077-9

Szadzińska Ewa, Rodek Violetta, Wendreńska Iwona,  Przemiany celów kształcenia, Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit”, Toruń, 2012,  ISBN 978-83-89163-1

Szadzińska Ewa (red.), Dydaktyczne „tropy”  zrównoważonego rozwoju w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków,  2014, ISBN 978-83-7850-543-3

Cabała Agata, Zdania warunkowe w kształceniu uczniów klas wczesnoszkolnych. Analiza funkcjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015, ISBN 978-83-8012-468-4

Rodek Violetta, Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014, ISBN 978-83-8012-256-7

Rodek Violetta, Poczucie odpowiedzialność a aktywność autoedukacyjna studentów, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016, ISBN 978-83-45-61

Waligóra-Huk Anna, Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015, ISBN 978-83-8012-459-2

Pituła Beata, Waligóra-Huk Anna (red.), Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2015, ISBN 978-83-8012-470-7