Pracownicy

prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka – kierownik

Dr hab. Beata Ecler-Nocoń

Dr hab. Alicja Żywczok

Dr Joanna Góźdź

Dr Małgorzata Kitlińska-Król

Dr Edyta Widawska

Mgr Edyta Charzyńska


 

TEMAT BADAŃ STATUTOWYCH:

Zagrożenia rozwojowe i społeczne dzieci i młodzieży. Konteksty marginalizacji społecznej i wsparcia rozwoju młodego pokolenia

            Zakład Teorii Wychowania prowadzi badania teoretyczne i empiryczne stanowiące podstawę projektowania i konstruowania modelu oddziaływań wychowawczych oraz realizacji programu wsparcia rozwoju i pokonywania zagrożeń społecznych dotykających młode pokolenie. Jako cel podstawowy przyjęto rozwijanie metodyki działań eliminujących zagrożenia egzystencjalne i społeczno-kulturowe współczesnego świata oraz działań wspierających czynniki chroniące młode pokolenie przed zagrożeniami. W Zakładzie prowadzone są badania przedmiotowo powiązane z powyższym celem, służące konstruowaniu teorii wychowania młodego pokolenia, obejmującej działania edukacyjne, animacyjne, negocjacyjne i profilaktyczno-wychowawcze.

            Podejmowane w Zakładzie badania teoretyczne i empiryczne stanowią podstawę konstruowania zintegrowanego i interdyscyplinarnego modelu działań pedagogicznych o różnym charakterze, ukierunkowanych głównie na młode pokolenie, ale też i inne kategorie rozwojowe. Prowadzenie badań epidemiologicznych, diagnostyczno-weryfikacyjnych stanowi podstawę budowania modelu wsparcia społecznego młodego pokolenia. Model ten obejmuje systemowo różne podmioty wspierające rozwój – instytucje edukacyjne, pomocowe, resocjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze; a także oddziaływania ukierunkowane na wszystkie kategorie rozwojowe, ale głównie dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacji, oraz oddziaływania ukierunkowane na optymalizację funkcjonowania środowiska rodzinnego i ogólnie środowiska wychowawczego. Prowadzone badania teoretyczne i empiryczne wykorzystywane są do promowania wiedzy na temat problemów młodego pokolenia, czemu służy działalność wydawnicza w zakresie poradników dla dzieci, młodzieży i rodziców, a także profesjonalistów – nauczycieli, doradców zawodowych, terapeutów. Działalność naukowa Zakładu wiąże się także z promowaniem wyników badań w praktyce (skonstruowane narzędzia i poradniki z zakresu doradztwa zawodowego, materiały metodyczne dla profesjonalistów – doradców zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych, paraprofesjonalistów – nauczycieli i wychowawców, nieprofesjonalistów – rodziców oraz młodego pokolenia – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).

 


 

OBECNIE REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE:

 1. Prowadzenie badań diagnostycznych, epidemiologicznych, związanych z: (a) zagrożeniami rozwojowymi młodego pokolenia (zjawiska dysfunkcyjne i patologiczne określające kształtowanie się osobowości nałogowej i przemocowej, a także osobowości makiawelicznej, dominującej orientacji konsumpcyjnej, ograniczającej kształtowanie się tożsamości do jej kategorii „merkantylnej”, wyznaczanej przez wartości materialne); (b) czynnikami determinującymi ujawnianie się zaburzeń rozwojowych młodego pokolenia.
 2. Badania teoretyczne i praktyczne związane z zagadnieniem wychowania ku odpowiedzialności we współczesnej rzeczywistości społecznej, w obszarach: a)wychowania do odpowiedzialności za siebie” w kontekście sposobu wartościowania młodego pokolenia, podejmowania trudu edukacji ustawicznej, funkcjonowania w wielokulturowym świecie, w sytuacji zmiany społecznej i warunkach determinujących społeczną ekskluzję (edukacja włączająca, inkluzyjna); b)wychowania ku odpowiedzialności za drugiego człowieka”, powiązana z problematyką funkcjonowania dzieci/osób ze specjalnymi potrzebami życiowymi (rozwojowymi, edukacyjnymi). Przenikanie się i wzajemne warunkowanie obu obszarów badawczych jest istotne dla praktyki pedagogicznej we współczesnej rzeczywistości społecznej (model wsparcia rozwoju młodego pokolenia, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych).
 3. Badanie inklinacji pozytywnej człowieka; istoty i znaczenia afirmacji życia oraz rozwijania w dzieciach i młodzieży afirmatywnych postaw życiowych (vs. przeciwdziałania negacji życia, pejoryzmowi, nihilizmowi).
 4. Badanie wartości kognitywnych oraz sposobów kształtowania w młodym pokoleniu odpowiedniego stosunku do prawdy; form profilaktyki manipulacji i zakłamania.
 5. Badania metateoretyczne dotyczące współczesnych kierunków rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego.
 6. Badanie postaw wobec tradycji, ich znaczenia oraz konsekwencji społecznych, kulturowych i edukacyjnych.
 7. Badania nad problematyką znaczenia komunikacji w procesie wychowania (rodzinnego i szkolnego, a także masowego).
 8. Zagadnienia związane z zaburzeniami mowy występującymi u seniorów, a także działaniami profilaktycznymi oraz terapeutycznymi w tym obszarze, stanowiące podstawę opracowania (w oparciu o diagnozy pedagogiczno-logopedyczne indywidualnych przypadków pacjentów) modelu funkcjonowania oraz specyfiki zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Celem prowadzonych badań jest skonstruowania programu działań profilaktycznych i terapeutycznych, obejmujących stymulację procesów poznawczych oraz reedukację umiejętności pisania i czytania.
 9. Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14, aktywność obywatelska – na przykładzie budżetu obywatelskiego w Częstochowie, animacja społeczna jako narzędzie zmiany.
 10. Zagadnienia wychowania w kontekście małżeństwa i rodziny w świetle badań
  biograficznych.
 11. 11. Zrozumiałość internetowych tekstów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zdrowia.
 12. Zaufanie i przyjaźń w bliskich związkach.
 13. Zjawisko ściągania w szkole – przejawy i uwarunkowania.
 14. Prowadzenie prac nad konceptualizacją, konstruowaniem i walidacją narzędzi diagnostycznych – kwestionariuszy i skal wykorzystywanych w poradnictwie, doradztwie zawodowym, w edukacji szkolnej, w terapii (opracowanych psychometrycznie, wystandaryzowanych i znormalizowanych).

 


 

 

PUBLIKACJE

 

Monografie:

Ecler-Nocoń, Beata, Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Ecler-Nocoń, Beata; Frania, Monika; Kitlińska-Król, Małgorzata, Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Kitlińska–Król, Małgorzata (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, ss. 217, ISBN 978-83-62897-78-0.

Kitlińska–Król, Małgorzata; Bieńkowska, Izabela; Fajfer–Kruczek, Ilona; Olszówka, Iwona (red.), Profilaktyka w przestrzeni publicznej, tom I, Wyd. „Scriptum”, Kraków 2013, ss. 279, ISBN 978-83-64028-12-0.

Kitlińska–Król, Małgorzata; Bieńkowska, Izabela; Fula, Milan; Kubik Ferdinand (red.), Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej, język: polski, słowacki, angielski; Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków–Gliwice 2014; tom II, ss. 382, ISBN 978-83-64028-09-0.

Widawska, Edyta, K. Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 245, ISBN 978-83-7455-368-1.

Wysocka, Ewa, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, 2015, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 230, ISBN 978-83-8012—730-2, ISSN 0208-6336.

Wysocka, Ewa, Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 2009, 2013, ss. 342. (ISBN 978-83-01-15516-2).

Wysocka, Ewa, Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 (wyd. 2 – 2010), ss. 596. (ISBN 978-83-226-1811-0, ISSN 0208-6336).

Wysocka, Ewa, Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 359. (ISBN9788375879094).

Wysocka, Ewa (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012, ss. 448 (ISBN 978-83-62015-44-3).

Wysocka, Ewa (red.), Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej, (red), „Chowanna” (część monograficzna), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, ss. 13-262.

Wysocka, Ewa (red.), „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa”, język polski i język angielski, Wysocka Ewa (red.), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2014, 22,1, ss. 33. (ISSN 1899-3524).

Wysocka, Ewa (red.), „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa”, język polski i język angielski, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2014, 22,2, ss. 321. (ISSN 1899-3524).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa; Wieczorek, Zbigniew, Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ss. 230, ISBN 978-83-7455-424-4 (współautorzy: Widawska Edyta, Wieczorek Zbigniew).

Żywczok, Alicja, Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 669 s. ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2044-1.

Żywczok, Alicja (red.): Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa 2013, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 261 s. ISBN 978-83-62015-65-8.

Żywczok, Alicja (red.): Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 312 s. ISBN 978-83-62015-77-1.

 

Artykuły:

Charzyńska, Edyta, Multidimensional approach toward spiritual coping – Construction and validation of the Spiritual Coping Questionnaire (SCQ), “Journal of Religion and Health”, t. 54, nr 5, 2015, s. 1629-1646.

Charzyńska, Edyta, Sex differences in spiritual coping, forgiveness, and gratitude before and after a basic alcohol addiction treatment program. “Journal of Religion and Health”, t. 54, nr 5, 2015, s. 1931-1949.

Charzyńska, Edyta; Dębowski, Łukasz, Empirical verification of the Polish formula of text difficulty, “Cognitive Studies”, t. 15, 2015, s. 125-132.

Charzyńska, Edyta, Text topic interest, the willingness to read and the level of reading comprehension among adults – the role of gender and education level, “New Educational Review”, t. 39, nr 1, 2015, s. 84-95.

Charzyńska, Edyta; Gardzioła, Agata, Duchowość w pracy jako czynnik chroniący przed wypaleniem zawodowym – mediacyjna rola satysfakcji z pracy, „Humanizacja Pracy”, t. 2, nr 280, 2015, s. 67-82.222

Charzyńska, Edyta; Wysocka, Ewa, Skala Zdolności Specjalnych (SZS). Podręcznik testu – książka użytkownika (wersje dla uczniów gimnazjum i liceum). Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Kraków 2015.

Charzyńska, Edyta; Góźdź, Joanna, W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) C. S. Andreassen, T. Torsheima, G. S. Brunborga i S. Pallesen, „Chowanna”, t. 1, nr 42, 2014, 163-186.

Góźdź, Joanna; Charzyńska, Edyta, Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania, „Chowanna”, t. 1, nr 42, 2014, s. 141-162.

Charzyńska, Edyta; Wysocka, Ewa, The role of spirituality and belief in free will in the perception of self-efficacy among young adults, “New Educational Review”, t. 36, nr 2, 2014, 194-205.

Charzyńska, Edyta; Heszen, Irena, Zdolność do wybaczania i jej pomiar przy pomocy polskiej adaptacji Skali Wybaczania L. L. Touissanta, D. R. Wiliamsa, M. A. Musicka i S. A. Everson, „Przegląd Psychologiczny” t. 56, nr (4), 2013, 423-446.

Ecler-Nocoń, Beata, Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły, „Chowanna”, Nauczyciel we współczesnej kulturze, (red.) Beata Pituła, t. 2 (41), Katowice 2013, s. 119-130, ISSN 0137-706X.

Ecler-Nocoń, Beata, Między płcią, prawdą a paradygmatem, „Studia z Teorii Wychowania”, t. II, nr 2 (3)/2011 r., Wydawnictwo Naukowe ChAT, s. 156-162, ISSN: 2083-0998.

Ecler-Nocoń, Beata, Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? Dwie perspektywy postrzegania edukacji. „Studia z Teorii Wychowania”, t. IV, 2015, nr 1, Wydawnictwo Naukowe Chat, Warszawa,s.161-175, język polski, ISSN: 2083-0998.

Ecler-Nocoń, Beata, Atmosfera domu rodzinnego a rozwój dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2015, nr 8.

Góźdź, Joanna, Osobowościowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu, „Pedagogika Społeczna”, wydawnictwo: Pedagogium, Warszawa 2011 nr 2, s. 123-142, ISSN 1642-672X.

Góźdź Joanna, Authoritarianism and the Views on Rehabilitation Held by Students of Rehabilitation Pedagogy, „The New Educational Review”, 2012, tom 29, nr 3, s 277-289, ISSN 1732-6729. (współautor Ewa Wysocka).

Góźdź Joanna, Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży, „Colloquium”, 2012, tom 7, nr 3, s. 65-82, ISSN 2081-3813.

Góźdź, Joanna, Charzyńska, Edyta, Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania, „Chowanna” 2014, tom 1, nr 42, ss. 141-162, ISSN 0137-706X.

Kitlińska-Król, Małgorzata, Nauczyciele i edukacja międzykulturowa, (red.) Beata Pituła, „Chowanna”, 2013, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 275- 288, ISSN 0137-706X.

Kitlińska-Król, Małgorzata; Bieńkowska, Izabela, Pedagogue – values – education in postmodernity (Pedagog – wartości – wychowanie w ponowoczesności), „Socialne- zdravotnicky horyzont. Social Health Horizont” 2015, R. 2, nr 1, s. 56-66, ISSN 2336-3479.

Kitlińska-Król, Małgorzata; Pituła, Beata, Teachers Personal Qualities as the Determinants of Their Empathetic Abilities, “The New Educational Review”, Wydawnictwo: Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2010, nr 3-4, s. 261- 272, ISSN 1732-6729.

Widawska, Edyta, Kształcenie osób z niepełnosprawnością w świetle zasady równego traktowania a przestrzeń Internetu, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika”, 2013, tom XXII, [w:] Kazimierz Rędziński, Mirosław Łapot (red.), „Pedagogika tom XXII”, s. 217-231, ISSN 1734-185X.

Widawska, Edyta, Udział w działaniach animacyjnych jako element budowania poczucia sprawstwa wśród młodzieży, „Chowanna”, T. 1 (42), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 187-205, ISSN 0137-706X.

Wysocka, Ewa, Mechanisms, Sources and Motives of Creative Activity in the Perception and Experience of Young Poets. Part 1: The meaning and functions of creative activity in the declarations of young poets. “The New Educational Review”, Wydawnictwo: Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2011, nr 24(2), s. 32-44 (ISSN 1732-6729).

Wysocka, Ewa, Mechanisms, Sources and Motives of Creative Activity in the Perception and Experience of Young Poets. Part 2: The Role of Young Poets:’ Needs and Personality Traits as Determinants of Their Creative Activity, “The New Educational Review”, Wydawnictwo: Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2011, 25(3), s. 275-289 (ISSN 1732-6729).

Wysocka, Ewa, Attitude to Life of Secondary School Students versus Aggressiveness and Its Dimensions, “The New Educational Review”, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2013, nr 2(32), s. 89-99 (ISSN 1732-6729). (współautor: Joanna Góźdź).

Wysocka, Ewa, Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież, „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 53(3), ss. 83-104, ISSN 1642-672X (współautor: Ostafińska-Molik Barbara).

Wysocka, Ewa, Jakość życia jako kategoria pedagogiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie teoretycznej, „Chowanna” 2014, nr 42(1), ISSN 0137-706X, ss. 21-44.

Wysocka, Ewa, Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie empirycznej, „Chowanna” 2014, nr 42(1), ISSN 0137-706X, ss. 235-262

Wysocka, Ewa, Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i ich ewolucja, „Chowanna” 2014, nr 42(2), ISSN 0137-706X, ss. 127-151.

Wysocka, Ewa, Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej – analiza porównawcza, „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2014, nr 22(1), ss. 233-254, ISSN 1899-3524 (współautor: Ostafińska-Molik Barbara)

Wysocka, Ewa, Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego w komunikacji społecznej – próba diagnozy, „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2014, nr 22(1), ss. 233-254, ISSN 1899-3524 (współautor: Świeca J. Leszek).

Wysocka, Ewa, Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 8, s. 131-155 (współautor: Barbara Ostafińska-Molik), ISSN 2081-3767.

Wysocka, Ewa, Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 1, s. 169-188, ISSN 1897-6557; ISBN 978-83-8018-029-1 (współautor: Katarzyna Tomiczek).

Wysocka, Ewa, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 1,s. 213-234, ISSN 1897-6557; ISBN 978-83-8018-029-1 (współautor współautor: Barbara Ostafińska-Molik).

Wysocka, Ewa, Internalizing and externalizing disorders and type of family of origin – theoretical analysis and findings, “Polish Social Rehabilitation” 2014, nr 8; ss. 299-321, ISSN 2392-2656 (online) (współautor: Ostafińska-Molik Barbara).

Wysocka, Ewa, Jakość życia młodego pokolenia w kulturze imagologicznej – refleksja pedagoga, „Chowanna” nr 44(2), 2015, s. 47-69, język polski, ISSN 0137-706X.

Wysocka, Ewa, O potrzebie wspierania „spotkania z sobą”, czyli rozwoju tożsamości młodzieży w ponowoczesnym świecie. Etyka czy estetyka istnienia jako źródło tożsamości, „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 1(26), 2015, s. 233-252, ISSN 1899-3524.

Wysocka, Ewa, Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i ich ewolucja, „Chowanna” nr 42(2), 2014, s. 127-151, język polski, ISSN 0137-706X.

Wysocka, Ewa, Rodzina w percepcji i doświadczeniach młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej – analiza porównawcza, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(56), 2015, s. 131-154, język polski, ISSN 1642-672X (współautor: Barbara Ostafińska-Molik, UJ)

Wysocka, Ewa, Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4(58), 2015, s. 55-80, język polski, ISSN 1642-672X. (współautor: Barbara Ostafińska-Molik, UJ)

Wysocka, Ewa, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży zaburzeniami internalizacynymi i eksternalizacyjnym – analiza zależności, „Resocjalizacja Polska” nr 9, 2015, s. 97-120, język polski, ISSN 2081-3767 (współautor: Barbara Ostafińska-Molik, UJ).

Wysocka, Ewa, Agresja w młodym pokoleniu – teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje, „Pedagogika Społeczna” 2013, nr 2(48), s. 115-136 (ISSN 1642-672X).

Wysocka, Ewa, Standardy etyczne i profesjonalne w pracy pedagoga-diagnosty w kontekście obszarów diagnozy pedagogicznej. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2013, nr 4 (64), s. 133-146. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, (ISSN 1505-8808).

Żywczok, Alicja, Human Joy of Life: Its Forms and the Significance of their Systematization in Building Upbringing Climate. „The New EducationalReview” 2011 No. 2, p. 359-368. ISSN 1732-6729.

Żywczok, Alicja, Inercja wspaniałomyślności w procesie wychowania dzieci i młodzieży a dezyderat komunikacyjnej asertywności. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011 nr 3, s.15-30. ISSN 0023-5938.

Żywczok, Alicja, Radość życia. O kreatywnym sposobie istnienia człowieka. „Ethos” 2011 nr 1-2, s. 215-225. ISSN 0860-8024.

Żywczok, Alicja, Interakcje między teorią a praktyką w problematyce badawczej pedagogiki ogólnej – studium kulturowej autonomii nauki. „Przegląd Pedagogiczny” 2010 nr 2, s. 23-33. ISSN 1897-6557.

Żywczok, Alicja, Idea afirmacji życia w systemie pedagogicznym Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. „Chowanna. T1.: Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne” 2012, s. 269-279. ISSN 0137-706X.

Żywczok, Alicja, Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku.„Pedagogika Społeczna” nr 2, 2015, s.71-86. ISSN 1642-672X.

Żywczok, Alicja, Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie. „Wychowanie w Rodzinie”, nr 1, 2015, s.143-153. ISSN2082-9019.

Rozdziały w pracach zwartych:

Ecler-Nocoń, Beata, Miłość małżeńska – przejaw komplementarności kobiety i mężczyzny, (w:) Alicja Żywczok (red.), Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2013.

Ecler-Nocoń, Beata, Modele prezentowania płciowości w medialnych propozycjach kierowanych do dzieci w kontekście dorastania (w:) Ewa Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2012.

Góźdź Joanna, Problem samouszkodzeń w percepcji nauczycieli, [w:] Sławomir Bębas (red.), Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 51-70, ISBN 978-83-62491-09-4.

Góźdź Joanna, Typy uzależnienia od Internetu a religijność [w]: D. Sarzała, M. Walancik (red.) Człowiek w wielkiej sieci. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2011, 87-98, ISBN 978-83-7545-261-7.

Góźdź, Joanna, W trosce o wartości: funkcje przyjaźni oraz obraz przyjaciela wśród późnych adolescentów w perspektywie uniwersaliów aksjologicznych, [w:] Ewa Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012, s. 191-221, ISBN 978-83-62015-44-3 (Współautor Edyta Charzyńska).

Góźdź, Joanna, Charzyńska, Edyta, Socialinis Ugdymas: Postmodernios visuomenės iššūkiaivaikųirjaunimo socializacijai”, Characteristics of long-distance friendship in college students – an exploratory study on a Polish sample, 2014, nr 7, ss. 269-275, ISSN 2351-6208.

Góźdź, Joanna, Charzyńska, Edyta, Wydawnictwo Akademickie Żak, Zjawisko przyjaźni „na odległość” w okresie wczesnej dorosłości, [w:] Alicja Żywczok (red.), Znajomość, koleżaństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej, Warszawa 2014, ss. 272-286, ISBN 978-83-62015-77-1.

Kitlińska-Król, Małgorzata, Rehabilitacja seniorów w placówce opiekuńczo-leczniczej, (w:) Zážitková Pedagogika a možnosti jejího využii při práci s vybranými cílovými skupinami, Praha 2013, ss.231-240, ISBN 978-80-87723-07-4;

Kitlińska-Król, Małgorzata, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów polskiej szkoły – dylematy edukacji włączającej, (w:) Materiały pokonferencyjne – 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Interra 13, Vydavatel: Univerzity Pardubice, Pardubice 2012.

Kitlińska-Król, Małgorzata, Wyzwania i zagrożenia dla komunikacji językowej dzieci i młodzieży, (w:) Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Ewa Wysocka (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012, s. 222 – 252, ISBN 978-83-62015-44-3.

Widawska, Edyta, Gimnazjalne projekty edukacyjne a proces animacji społecznej. Od idei ku rzeczywistości”, (w:) Ewa Wysocka (red.), Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012, ss. 360-381, ISBN 978-83-62015-44-3.

Widawska, Edyta, Edukacja do równości a język dyskursu społecznego. Próba analizy na przykładzie problematyki niepełnosprawności, (w:) Jerzy Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, tom 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 450-464, ISBN 978-83-7666-242-8 (t.1), ISBN 978-83-7666-241-1.

Widawska, Edyta, Nauczyciel-animator. Rzecz o wykorzystaniu warsztatu animacji społecznej w pracy dydaktycznej”, (w:) Jan Krukowski, Anna Włoch, Szkoła twórcza w odtwórczym świecie, seria: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, tom 2, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 200-215, ISSN 2300-2689, ISBN 978-83-935373-4-1.

Widawska, Edyta, Edukacja międzykulturowa w odniesieniu do mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości żydowskiej, [w:] Jerzy Mizgalski, Małgorzata Soja (red.), Tożsamość i stereotypy. Żydzi i Polacy, Fundacja Instytut Samorządowy w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 174-188, ISBN 978-83939463-0-3.

Widawska, Edyta, Podmiotowo, z szacunkiem, ku człowiekowi – Korczakowskie przesłanie dla współczesnej szkoły w perspektywie działań animacyjnych, [w:] Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach (red.) Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał – dzieło i życie Janusza Korczaka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014, s. 265-277, ISBN 978-83-7850-293-7.

Widawska, Edyta, Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów, [w:] Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2015, s. 501-508, ISBN 978-83-63873-17-2.

PUBLIKACJE METODYCZNE:

Charzyńska, Edyta; Wysocka, Ewa, Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT). Podręcznik testu – książka użytkownika (wersje dla uczniów gimnazjum i liceum), 2015, Katowice, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ss. 104, ISBN 978-83-63213-20-6.

Charzyńska, Edyta; Wysocka, Ewa, Skala Zdolności Specjalnych. Podręcznik testu – książka użytkownika (wersje dla uczniów gimnazjum i liceum), 2015, Katowice, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 88, ISBN 978-83-63213-21-3.

Wysocka, Ewa, „Kim jestem i kim mogę się stać”. Niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 127. (ISBN 978-83-7571-194-3).

Wysocka, Ewa, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla liceum, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 108 (ISBN 978-83-7571-143-1).

Wysocka, Ewa, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla klas 1-3 SP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 74. (ISBN 978-83-7571-131-8). (współautor: Joanna Góźdź).

Wysocka, Ewa, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla klas 4-6 SP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 98. (ISBN 978-83-7571-135-6). (współautor: Joanna Aksman).

Wysocka, Ewa, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla gimnazjum, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 96. (ISBN 978-83-7571-139-4). (współautor: Bartłomiej Gołek).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa, Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 2015, Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 82, język publikacji: polski, ISBN: 978-83-63213-14-5 (współautorzy: Gębuś Dorota, Pawlica Beata, Wieczorek Zbigniew).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa, Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów, 2015, Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 72, język publikacji: polski, ISBN: 978-83-63213-13-8 (współautorzy: Gębuś Dorota, Pawlica Beata, Wieczorek Zbigniew).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa, Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców, 2015, Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 86, ISBN: 978-83-63213-18-3 (współautorzy: Gębuś Dorota, Pawlica Beata, Wieczorek Zbigniew).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa, Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli, 2015, Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 99, ISBN: 978-83-63213-17-6 (współautorzy: Gębuś Dorota, Pawlica Beata, Wieczorek Zbigniew).

Widawska, Edyta; Wysocka, Ewa, Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych, 2015, Katowice–Częstochowa, Wydawnictwo: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, s. 102, ISBN: 978-83-63213-16-9, (współautorzy: Gębuś Dorota, Pawlica Beata, Wieczorek Zbigniew).