Pracownicy

prof. dr hab. Anna Nowak – kierownik

Dr Anna Kurzeja – urlop

Dr Krystyna Moczia

Dr Mateusz Penczek

Dr Małgorzata Satoła

Dr Iwona Wendreńska

Dr Joanna Godawa

Dr Marta Niemiec

Dr Ewa Gawlik

Dr Anida Szafrańska

Dr Edyta Nieduziak (1/2 etatu)

Mgr Agnieszka Lewko

Mgr Sabina Pawlik

Mgr Iwona Durek (1/2 etatu)

 


 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu Pedagogiki Specjalnej jest realizowana w ramach tematu badawczego: Organizacja i uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej prowadzą badania w placówkach oświatowych, szkołach specjalnych i integracyjnych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, edukacyjno- terapeutycznych, resocjalizacyjnych. Celem ich badań i analiz jest określanie potrzeb, możliwości rozwoju oraz wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w różnych sferach życia. Kontynuowano badania dotyczące twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie i uczestnictwa niepełnosprawnych w kulturze. Podejmowano zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością oraz możliwości ograniczania tych negatywnych zjawisk, stanowiących bariery w procesie ich edukacji i socjalizacji.


 

Pracownicy Zakładu realizują między innymi następujące tematy badawcze:

– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;

– specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

– procesy edukacji, socjalizacji, rehabilitacji, inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością;

– integracja społeczna i integracja edukacyjna osób/uczniów z niepełnosprawnością

– ochrona praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnością (perspektywa prawna i filozoficzna);

-aktywizacja zawodowa dorosłych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;

– arteterapia i sztuki wizualne w rozwoju osób z niepełnosprawności;

– zjawisko liminalności w kontekście przekraczania progów edukacyjnych przez osoby z niepełnosprawnością;

– niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębszym – zagadnienia podmiotowości, specyfiki pracy pedagogicznej i edukacyjnej, warunki kompleksowego rozwoju;

– dziecko przewlekle chore w rodzinie i szkole, placówkach leczniczych;

– gry autobiograficzne w edukacji i terapii;

– problemy psychologiczne związane z niepełnosprawnością oraz pracą z osobami niepełnosprawnymi;

–  twórczość plastyczna i teatralna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie – wymiar osobisty, kulturowy i społeczny;

–   funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi;

– organizacja procesu edukacyjno-rewalidacyjnego ucznia z niepełnosprawnością wzroku


 

Najważniejsze publikacje pracowników :

Monografie:

Anna Nowak: Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012

Mateusz Penczek: Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Anna Kurzeja: Trajektoria polskiej bezdomności na emigracji w Paryżu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012

Artykuły

Lewko Agnieszka, Sylwetka pedagoga pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście oddziaływań antropotechnicznych, „Szkoła Specjalna”, Tom LXXVII, 2015 nr 5

Moczia Krystyna, Bobik Bogumiła, Organizacja pracy edukacyjnej z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2015, nr 1

Godawa Joanna, Godawa Szymon : Wewnętrzne krajobrazy sztuki- arteterapia we wspieraniu procesów socjalizacyjnych osób z niepełnosprawnością, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 2015 nr 2

Penczek Mateusz (2014) „Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum”. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, tom 19 , 2014, nr 2

Pawlik Sabina: Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 2015, nr 8.

Satoła Małgorzata: On the Brink of Adulthoo … Planning their Future by Youth with Visual Impairment. W: A. Stankowski, M. Satoła (red.) Przestrzenie andragogiki specjalnejwyzwania i szanse dla procesu rehabilitacji. – Vydawatel’stvo Katolickej Univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015,

Wendreńska Iwona, Lewko Agnieszka: Employmentof the disabled as an element of comprehensive. W: Iwona Wendreńska, Lewko Agnieszka (red.), W drodze ku dorosłości – wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Tom II. Materiały pokonferencyjne. VERBUM – Vydavatel’stvo Katolickej Univerzity w Ružomberku, Ružomberok 2015.