Pracownicy

prof. dr hab. Mirosława Knapik – kierownik

dr Bogumiła Bobik,

dr Irena Burczyk,

dr Anna Łobos,

dr Iwona Samborska


Temat badań statutowych – krótki opis, istota badań:

Temat badań statutowych: Kultura, edukacja, media i terapia jako obszary badań i oddziaływań pedagogicznych.

Pracownicy Zakładu Edukacji Muzycznej i Arteterapii w ramach badań koncentrują swoje zainteresowania naukowe i artystyczne wokół aktualnych zagadnień kultury – sztuki, edukacji, mediów, terapii i arteterapii. Są to problemy ważkie z punktu widzenia elementarnego kształcenia uniwersyteckiego pedagogów, w szczególności przyszłych nauczycieli. Praca indywidualna oraz praca w grupach badawczych owocuje publikacjami książek i artykułów naukowych, a także wystąpieniami na międzynarodowych, zagranicznych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Owocem systematycznej pracy naukowo-artystycznej prof. dr hab. Mirosławy Knapik są m.in. cykliczne koncerty z cyklu Muzyczne nastroje (współpraca z Biblioteką Śląską w Katowicach) oraz koncerty z cyklu Dziecięce spotkania muzyczne.

 

Obecnie realizowane tematy badawcze:

Podejmowane w Zakładzie Edukacji Muzycznej i Arteterapii tematy badawcze obejmują takie dziedziny, jak: edukacja muzyczna, edukacja literacka i językowa, edukacja elementarna, edukacja aksjologiczna, rewalidacja i terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, miejsce pedagoga szkolnego w polskim systemie oświaty, historia oświaty na Górnym Śląsku.


 

Najważniejsze publikacje z lat 2010-2015 (10 pozycji):

Monografie i prace zbiorowe:

  • Mirosława Knapik, Anna Łobos, Iwona Nowakowska-Kempna (red), W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce. Pedagogika. Logopedia. Glottodydaktyka. Seria pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, Kraków 2011, ISBN 978-83-7614-018-6 (WSFP), ISBN 978-83-7505-710-2 (WAM).
  • Wiesława A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Kraków 2012, ISBN 978-83-7850-076-6.
  • Joanna Gruba, Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ISBN 978-83-226-2086-1.
  • Bogumiła Bobik (red.), Z praktyki szkolnictwa specjalnego, Bytom 2014, ISBN 978-83-921001-0-2.
  • Anna Łobos, Bajka, baśń, bajka terapeutyczna jako źródło inspiracji pedagogicznych i literackich, Gliwice 2014, ISBN 978-83-61339-03-8.
  • Bobik Bogumiła, Szkolnictwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1961, Katowice 2015, ISBN 978-83-63268-43-5.

 

Artykuły:

  • Bogumiła Bobik, Analiza środowiskowych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2015, t. LV (543), nr 8, s. 11-18, ISSN 0552-2188.
  • Irena Burczyk, Muzyka źródłem inspiracji w działaniach twórczych dziecka, [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, Warszawa 2015, s. 237-246, ISBN: 978-83-65231-07-9
  • Anna Łobos, Udział części mowy w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki i plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, [w: ] H. Synowiec (red.), „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 23, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3243, Katowice 2014, s. 155-166, ISSN 0208-6336, ISSN 0208-5011.
  • Iwona Samborska, Środowisko życia dziecka i jego potencjał edukacyjny, [w:] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 318-325, ISBN 978-83-64927-39-3.