Sylwetki promotorów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z tematyka seminariów promotorów prac licencjackich i magisterskich.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Problematyka prac magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej, wynikające z zainteresowań naukowych promotora

 

 • Metody i formy pracy pedagogicznej w procesie kształtowania gotowości szkolnej dzieci w przedszkolu
 • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela przedszkola, stosowane przez niego metody
  i formy pracy pedagogicznej, najczęściej spotykane problemy wychowawcze z dziećmi
  i radzenie sobie z nimi
 • Nagrody i kary w pracy pedagogicznej nauczyciela z dziećmi w grupie przedszkolnej lub klasie wczesnoszkolnej
 • Wspieranie u dzieci rozwoju sfery: fizycznej, motywacyjnej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, aksjologicznej i fizycznej przez nauczycieli przedszkola lub nauczycieli wczesnoszkolnych
 • Kompetencje/zainteresowania językowe, matematyczne i artystyczne dzieci w wieku przedszkolnym
 • Proces adaptacji dziecka do funkcjonowania w przedszkolu lub ucznia w klasie pierwszej
 • Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli przedszkola lub nauczycieli wczesnoszkolnych
 • Rola nauczyciela w rozwijaniu zainteresowań dzieci w przedszkolu lub klasach początkowych
 • Wizerunek nauczyciela w opinii dzieci przedszkolnych lub uczniów wczesnoszkolnych
 • Rola zabawy w procesie wychowania dzieci w przedszkolu i rozwijania sfery społecznej oraz poznawczej
 • Rola klasycznych gier w edukacji wczesnoszkolnej i w rozwijaniu sfery poznawczej oraz/lub motywacyjnej
 • Gry komputerowe w procesie kształtowania zachowań/postaw dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Rola nauczyciela w ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień dzieci
 • Ekspresja plastyczna/twórcza dzieci w przedszkolu lub uczniów wczesnoszkolnych
 • Bajki i baśnie w procesie kształtowania przez nauczycieli w przedszkolu świata wartości
  i postaw prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Metody rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej
 • Telewizja a czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Kreskówki a czas wolny dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Zabawy ruchowe, zabawy sportowe, turystyka i rekreacja w czasie wolnym dzieci
  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Działania nauczyciela w procesie kształtowania zdrowego stylu życia dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Rola grupy rówieśniczej w funkcjonowaniu i rozwoju społecznym dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Zjawisko feminizacji w zawodzie nauczyciela przedszkola lub nauczyciela wczesnoszkolnego
 • Koszty psychologiczne pracy w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  i wychowania przedszkolnego
 • Determinanty dobrej współpracy (relacji) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego z rodzicami
 • Edukacja regionalna w klasach wczesnoszkolnych
 • Media i materiały dydaktyczne w pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej
 • Internet i jego usługi, telefonia komórkowa w czasie wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Media cyfrowe a problem uzależnienia się od nich dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Komputer w rozwijaniu zainteresowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Problemy wychowawcze, przemoc i agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • Interakcje w klasie szkolnej lub grupie przedszkolnej i ich rola w procesie nauczania lub procesie wychowania
 • Czynniki sprzyjające marginalizacji społecznej lub wykluczeniu społecznemu w grupie przedszkolnej czy klasie wczesnoszkolnej
 • Praca pedagogiczna/rewalidacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  w przedszkolnej grupie integracyjnej lub klasie integracyjnej
 • Wsparcie udzielane przez nauczyciela uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca pedagogiczna z dzieckiem/uczniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim w integracyjnej grupie przedszkolnej lub klasie integracyjnej
 • Funkcjonowanie dziecka autystycznego, dziecka z Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej lub klasie integracyjnej
 • Rola pomocy nauczyciela w klasie integracyjnej
 • Monografia szkoły integracyjnej lub przedszkola integracyjnego czy Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną na Warsztatach Terapii Zajęciowej
 • Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Praca pedagogiczna nauczyciela z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową lub wykazującym niepowodzenia szkolne
 • Terapia dziecka w problemami wychowawczymi
 • Terapia logopedyczna z dzieckiem/uczniem wykazującym zaburzenia komunikowania
 • Fobia szkolna dziecka a działania nauczyciela
 • Etiologia nieśmiałości dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Postawa nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec problemu stygmatyzacji.

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

zakres kompetencji wynikających z wykształcenia i aktualnie prowadzonych badań własnych:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika twórczości,
 • dydaktyka,
 • arteterapia i muzykoterapia,
 • edukacja estetyczna,

preferowane zagadnienia realizowane podczas seminariów dotyczą:

 • edukacji estetycznej, w tym plastyki, muzyki, teatru w edukacji wczesnoszkolnej oraz
  w praktyce opiekuńczo-wychowawczej,
 • wszystkich form wsparcia rozwoju dziecka i terapii przez sztukę,
 • rozwijania kompetencji twórczych dzieci i młodzieży, w tym myślenia dywergencyjnego
  i postaw twórczych,
 • stosowania aktywizujących metod nauczania w edukacji dziecka,
 • stymulowania dojrzałości szkolnej i przedszkolnej,
 • stosowania literatury dla dzieci i młodzieży w edukacji, wychowaniu i terapii,
 • praca z dzieckiem nieśmiałym i przyhamowanym,
 • pomoc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową,
 • pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniem zachowania.

 Prof. dr hab. Anna Nowak

 

pedagog i prawnik. Od 2015 roku kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Autorka –
4 monografii,  dwóch skryptów, 20 artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, 80 rozdziałów w monografiach naukowych. Zredagowała kilka prac zwartych. Promotor 10 prac doktorskich, ponad 350 prac magisterskich i około 200 prac licencjackich. Recenzent
w kilkunastu przewodach doktorskich i kilku postępowaniach habilitacyjnych.

 

Zainteresowania badawcze:

 • dyskryminacja osób z niepełnosprawnością,
 • problematyka stygmatyzacji i wykluczenia osób z niepełnosprawnością,
 • funkcjonowanie społeczne kobiet z niepełnosprawnością,
 • ochrona praw osób z niepełnosprawnością,
 • sytuacja rodzinna dziecka niepełnosprawnego,
 • problematyka dorosłości i barier w dorosłości osób z niepełnosprawnością,
 • role społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Prof. UŚ. Dr hab. Ewa Katarzyna Wysocka

Ogólnie – problematyka jakości życia człowieka, problemy młodego pokolenia, problematyka marginalizacji społecznej młodego pokolenia (innych kategorii społecznych także) oraz czynników determinujących psychospołeczne funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

USZCZEGÓŁOWIENIE – ZAKRES SZCZEGÓŁOWYCH ZAGADNIEŃ/PROBLEMÓW

 • Środowisko życia przyjazne vs ograniczające rozwój – kwestie „inności”, marginalizacji i wsparcia różnych podmiotów życia społecznego (podstawy teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje w perspektywie młodzieży)
 • Środowisko życia przyjazne vs ograniczające rozwój – szkoła i praca jako środowisko życia (wątki teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje w perspektywie młodego pokolenia)
 • Środowisko życia przyjazne vs ograniczające rozwój – rodzina jako środowisko życia (wątki teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje w perspektywie młodego pokolenia)
 • Charakterystyka problemów rozwojowych (tożsamościowych) i zagrożeń społecznych młodzieży.
 • Młodzieńczy kryzys tożsamościowy – wymiary, typy tożsamości, rozwój i zaburzenia rozwoju tożsamości jako wyznacznik autokreacji vs zaburzeń rozwojowych.
 • Mechanizmy pokonywania kryzysu tożsamości – bunt, typy, funkcje i formy buntu.
 • Strategie radzenia sobie z problemami i pokonywania kryzysu tożsamościowego oraz skutki rozwojowe wyznaczane przez stosowane strategie radzenia sobie.
 • System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież jako wyznacznik sposobu funkcjonowania psychospołecznego.
 • Wybrane determinanty psychospołecznego funkcjonowania młodzieży i pokonywania przez nią problemów rozwojowych.
 • Zadania pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w kontekście potrzeb rozwojowych
  i zagrożeń społecznych rozwoju młodzieży.
 • Wybory aksjologiczne i wizja świata konstruowana przez młodzież – wybrane uwarunkowania.
 • Doświadczanie kryzysu w wartościowaniu.
 • Plany życiowe młodzieży.
 • Autorytety i wzory osobowe preferowane przez młodzież.
 • Poczucie tożsamości narodowej młodzieży.
 • Postawy wobec integracji z Unią Europejską młodzieży w kontekście identyfikacji narodowościowej.
 • Wyobrażenia młodzieży o starości i ludziach starych – postawy wobec procesu starzenia się.
 • Postawy twórcze i nastawienia transgresyjne młodzieży – różnicowane zmiennymi społeczno-demograficznymi.
 • Charakterystyka problemów rozwojowych (tożsamościowych) i zagrożeń społecznych młodzieży: młodzieńczy kryzys tożsamościowy, mechanizmy pokonywania kryzysu tożsamości – bunt, typy, funkcje i formy buntu.
 • Strategie radzenia sobie z problemami i pokonywania kryzysu tożsamościowego oraz skutki rozwojowe wyznaczane przez stosowane strategie radzenia sobie.
 • System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież jako wyznacznik sposobu funkcjonowania psychospołecznego: doświadczanie kryzysu
  w wartościowaniu, wybory aksjologiczne i wizja świata konstruowana przez młodzież – wybrane uwarunkowania, plany życiowe młodzieży.
 • Wybrane determinanty psychospołecznego funkcjonowania młodzieży i pokonywania przez nią problemów rozwojowych: autorytety i wzory osobowe preferowane przez młodzież.

 

dr hab. Ewa Jarosz

Katedra Pedagogiki Społecznej

 

Tematy seminarium dyplomowego:

 prawa dziecka i ich realizacja w współczesnym świecie i w Polsce ( w rodzinie, szkole, instytucjach oraz środowisku lokalnym i społeczeństwie, pastwie oraz w perspektywie ponadpaństwowej)

– podmiotowość dziecka w wychowaniu ( w rodzinie, szkole)

partycypacja społeczna dzieci i młodzieży (obywatelstwo dzieci i młodzieży)

– partycypacja polityczna młodych ludzi

– samorządność i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

– wolontariat, aktywność wolontariacka w różnych grupach wiekowych oraz w kontekście różnych problemów społecznych

– dzieci i młodzież w podwójnym świecie – rzeczywistość wychowawcza realna i wirtualna

dzieciństwo jako konstrukt i kategoria społeczna, miejsce dzieciństwa / dziecka we współczesnym świecie, badania nad dzieciństwem,

— udział dzieci w badaniach pedagogicznych i społecznych, dzieci jako badacze, współbadacze swojej  sytuacji i problemów, partycypacyjne metody badawcze

przemoc i zaniedbywanie dzieci w rodzinie oraz działania i interwencje wobec tych problemów

– przemoc w wychowaniu / w instytucjach i środowiskach wychowawczych)

przemoc interpersonalna jako problem społeczny i zdrowotny w środowiskach lokalnych i społeczeństwie, – koszty indywidualne i społeczne przemocy wobec dzieci

przemoc w rodzinie (różne rodzaje przemocy w różnych relacjach i formach)

– problemy współczesnej rodziny,  formy pomocy oraz wsparcia rodziny

–  pozytywne rodzicielstwo – możliwości i problemy rozwoju

-migracje dzieci, uchodźctwo dzieci, sytuacja dzieci w zjawiskach migracyjnych,    eurosieroctwo

profilaktyka zjawisk patologicznych wśród dzieci, młodzieży, rodzin, w środowisku lokalnym

– kondycja psychospołeczna wychowawców i nauczycieli ( w tym rodziców)

demokratyzacja szkoły, działanie samorządów uczniowskich, wpływ uczniów na życie szkoły, współpraca i współudział uczniów, rodziców i nauczycieli w edukacji

prawa dziecka w edukacji, nauczyciel a prawa dziecka

– pedagogika wobec realizacji celów zrównoważonego rozwoju 2030 (SDGs 2015-2030)

 

dr hab. Irena Polewczyk
zainteresowania badawcze skupione wokół tematyki związanej z dwoma obszarami:
1. logopedią: diagnozowanie i stymulowanie rozwoju mowy dziecka, społeczne funkcjonowanie dzieci z wadami mowy i wymowy, diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
2. edukacją matematyczną małego dziecka:– dojrzałość do uczenia się matematyki, poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie dydaktyki matematyki, diagnozowanie i stymulowanie umiejętności matematycznych dzieci.

dr hab. Maciej Bernasiewicz

 • Resocjalizacja instytucjonalna (zakłady karne, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) oraz resocjalizacja w środowisku otwartym (kuratela sądowa, street work, świetlice socjoterapeutyczne, partyworking, survival, ).
 • Analiza procesu resocjalizacji (IPR, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w MOW i MOS, efektywność resocjalizacji).
 • Czynniki ryzyka i chroniące w kryminogenezie. Etiologia (determinanty) oraz objawy (struktura, dynamika, rozmiary) przestępczości nieletnich oraz dorosłych.
 • Medialny wizerunek przestępczości, procesu resocjalizacji oraz placówek resocjalizacyjnych.
 • Socjologia młodzieży i pedagogika kultury. Style życia, subkultury. Ruch alterglobalistyczny. Kultura popularna jako forma edukacji nieformalnej.
 • Transformacje życia rodzinnego i jej skutki.

dr hab. Alina Budniak

 • edukacja dzieci w wieku od 3 do 10 lat i jej uwarunkowania, efekty, możliwości, w tym:
  • edukacją ekologiczną dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym,
  • możliwościami poznawania przez dziecko najbliższego otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego za pomocą badania i doświadczania,
  • wprowadzaniem treści przyrodniczych (botanicznych, zoologicznych, nauki
   o człowieku, ekologicznych i sozologicznych), geograficznych, społecznych, fizycznych i chemicznych, treści technicznych z elementami materiałoznawstwa, treści historycznych i etnograficznych, higieny i bezpieczeństwa w pracy z dziećmi
   w wieku od 3 do 10 lat,
  • poznawaniem zasad savoir vivre przez dzieci;
 • przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi przedszkolnymi
  i w młodszym wieku szkolnym;
 • wykorzystanie środowiska lokalnego dla wsparcia edukacji dzieci.

 

dr hab. Beata Ecler-Nocoń

zainteresowania badawcze związane są w szczególności z zagadnieniem wychowania
w różnych środowiskach wychowawczych. W swoich pracach w szczególności koncentruje się na problemach małżeństwa i rodziny, podmiotowości dziecka, metod wychowania
i czynników sprzyjających oddziaływaniom wychowawczym.

 

dr hab. Mirosław Kisiel

dr hab., specjalista w zakresie wychowania muzycznego, teorii muzyki i pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Główny obszar badawczy: edukacja muzycznej dzieci i młodzieży, emisja głosu, muzykoterapia i taniec.

 • Muzyka, rytm, śpiew i taniec w stymulacji rozwoju dziecka.
 • Aktywność muzyczna i taneczna dzieci / uczniów w edukacji powszechnej.
 • Rozwijanie zainteresowania dzieci muzyką, śpiewem i tańcem na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 • Kompetencje nauczycieli edukacji elementarnej w zakresie nauczania muzyki
  w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej.
 • Wsparcie profilaktyczno-terapeutyczne a wydolność głosowa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Media dydaktyczne i multimedia środkiem wspierającym zachowania pro-muzyczne dziecka.
 • Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez rozbudzanie zaciekawienia dziecka muzyką i tańcem.

dr hab. Krzysztof Maliszewski

 dr hab., kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach. Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi” (Katowice 2015); współredaktor serii wydawniczej „Medium Mundi”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na pedagogice filozoficznej (zwłaszcza aksjologicznych i antropologicznych aspektach wychowania), historii myśli pedagogicznej oraz problematyce pedagogiki kultury, a także hermeneutycznych podstawach humanistyki.

  „Powiedzmy wprost: seminarium, na którym realizuje się określony program, seminarium, które nikogo nie przemienia, nie jest żadnym seminarium. Że to rzadkie? Niespotykane? Niemożliwe? Takie właśnie ma być. Seminarium jest przestrzenią niemożliwą”.

Michał Paweł Markowski

 Tematyka:

 • Koncepcje człowieka i wartości w edukacji (antropologiczne i aksjologiczne wymiary wychowania);
 • Tradycje myśli pedagogicznej (postacie, dzieła, nurty, pojęcia);
 • Pedagogika kultury (literackie, filmowe, teatralne inspiracje teorii i praktyki wychowania);
 • Pedagogika egzystencjalna (doświadczenia edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze).

 

dr hab. Ewa Szadzińska

Tematyka seminarium „Kształtowanie podmiotowości dzieci, uczniów w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej

Kształtowanie podmiotowości osoby jest ważne aby funkcjonować w współczesnym społeczeństwie  w oparciu o własne, utworzone przez siebie rozumienie świata, a nie wyuczone, narzucone z zewnątrz wzory kultury przez bycie posłusznym.  Aby osoba mogła  konstruować wiedzę, i wykorzystywać ją do oceniania rzeczywistość powinna  nabyć sprawności umysłowe, które nie są nam dane naturalnie biologicznie. Osoby powinny być zdolne do przyjmowania i tworzenia nowych idei ponieważ trzeba rozwiązywać trudne problemy społeczne, podejmować działania na rzecz

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

 • Kształtowanie zdolności poznawczych (spostrzegawczości, pamięci, uwagi, myślenia twórczego i krytycznego) dzieci w wieku  wczesnoszkolnym w sytuacjach edukacyjnych. (zabawy, gry edukacyjne, zadania odtwórcze i twórcze)
 • Metody edukacyjne (uczenia przez badanie, uczenie problemowe, dociekania filozoficzne) stosowane w  kształtowaniu samodzielności poznawczej dzieci
 • Metody wspierania aktywności prospołecznej uczniów (pomoc uchodźcom, imigrantom, organizowanie działań antydyskryminacyjnych,  tworzenie sieci kontaktów, współdziałanie na rzecz Innych)
 • Sytuacje edukacyjne  sprzyjających zaangażowaniu uczniów we współdziałanie
  w świecie realnym i świecie wirtualnym. ( organizowanie pomocy PAH, Szlachetna Paczka, sieciowanie, media społecznościowe, zabawy/gry w Internecie)
 • Przygotowanie uczniów do przeżywania wartości jako podstawy do podejmowania decyzji i działania.

 

dr hab. Alicja Żywczok

 Badanie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowania pozaszkolnego.

 • Badanie wartości, celów, przekonań i postaw  różnych grup społecznych.
 • Badanie kategorii filozoficznych znaczących w procesie wychowania lub samowychowania dzieci i młodzieży (prace empiryczne, historyczne, teoretyczne badawcze).
 • Problematyka z zakresu teorii wychowania, pedagogiki rodziny, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, historii myśli pedagogicznej, filozofii wychowania, antropologii kulturowej.

 

 

 

dr Hewilia Hetmańczyk

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem społeczno-emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym, gotowością szkolną, zaburzeniami rozwojowymi, nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi w pracy z dziećmi oraz współpracą środowiska przedszkolnego z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Preferowane tematy prac w obrębie ww. zainteresowań naukowych.

dr Edyta Nieduziak

pedagog, oligofrenopedagog, teatrolog

W pracy naukowej koncentruje się na prowadzeniu badań w paradygmacie interpretatywnym (jakościowym), który pozwala na pełniejsze wyjaśnianie zjawisk edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych.

Interesuje się zagadnieniami interdyscyplinarnymi ukazującymi możliwości rozwojowe człowieka szczególnie w domenie twórczości bardzo szeroko rozumianej, a więc także twórczego rozwoju życiowego.

Uwagę swoją kieruje w stronę osób (dzieci i dorosłych), którym okoliczności życiowe nie zapewniają optymalnych warunków rozwojowych. Zajmuje się szczególnie zastosowaniem ekspresji artystycznej i twórczości, zwłaszcza teatralnej, w procesach terapeutycznych (arteterapia) i rozwojowych. Podaje analizie sylwetki twórców w zakresie sztuk wizualnych i performatywnych (teatralnych) w ich kontekście artystycznym
i biograficznym (niepełnosprawność jako czynnik warunkujący jakość twórczości).

Bliskie są jej zagadnienia dotyczące kultury i sztuki partycypacyjnej oraz animacji społeczno-kulturalnej czyli działań artystycznych i kulturowych społecznie zaangażowanych, zwłaszcza w działania na rzecz grup zagrożonych marginalizacją.

Koncentruje się na zagadnieniach dotyczących środowisk wymagających społecznego wsparcia i pomocy takich jak: piecza zastępcza, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

Interesuje ją również działalność placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych np. świetlic, w tym socjoterapeutycznych, szkół – zwłaszcza w kontekście edukacji inkluzyjnej, placówek terapeutycznych takich jak warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki i domy pomocy społecznej, instytucje pieczy zastępczej, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

dr Małgorzata Satoła

 • Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi.
 • Organizacja procesu edukacyjno-rewalidacyjnego ucznia z niepełnosprawnością wzroku.
 • Plany życiowe młodzieży z dysfunkcją wzroku i słuchu.
 • Kształcenia zawodowe młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju.

 

dr Anida Szafrańska

 

 • Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – opieka, pomoc, wsparcie społeczne, wspomaganie rozwoju.
 • Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności dziecka
 • Rodziny dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych: potrzeby
  i oczekiwania, doświadczanie pomocy i wsparcia.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Postawy twórcze i nastawienia transgresyjne młodzieży – różnicowane zmiennymi społeczno-demograficznymi; znaczenie i funkcje twórczości w życiu młodego człowieka.
 • Potrzeby młodzieży – systematyzacja i czynniki różnicujące typy dominujących potrzeb ludzi młodych.
 • Potrzeby młodzieży – systematyzacja i czynniki różnicujące typy dominujących potrzeb ludzi młodych.
 • Znaczenie i funkcje twórczości w życiu młodego człowieka.

 

dr Irena Przybylska

Jestem otwarta na propozycje problemów badawczych, które wynikają z zainteresowań (pasji!!!) studentów, są przynajmniej wstępnie przemyślane, a przede wszystkim umożliwią zaprojektowanie i przeprowadzenie badań empirycznych w różnych środowiskach wychowawczych (placówki opiekuńczo0wychowawcze, dom, szkoła i inne).

Szczególnie bliskie są mi tematy związane z miękkimi aspektami wychowania, opieki i edukacji, kluczowych kompetencji pedagogów i postaw wychowawczych. Poza tym interesuję się kategorią rodzaju (gender), przemianami kultury współczesnej i jej pedagogicznym charakterem. W dotychczasowych, prowadzonych przeze mnie pracach licencjackich i magisterskich, projektowaliśmy badania ilościowe (narzędzia badawcze m.in. kwestionariusz do badania satysfakcji zawodowej, arkusz obserwacji adaptacji do przedszkola)  i  jakościowe (m.in. wywiady narracyjne z kuratorami sądowymi, wywiady z kobietami i mężczyznami dotyczące ról i stereotypów).

Kategorie pojęciowe, od których możemy wychodzić wybierając tematy badawcze to:

 1. Inteligencja i kompetencje emocjonalne
 2. Wychowanie w sferze emocjonalnej
 3. Kultura emocjonalna
 4. Edukacja emocjonalna i społeczna
 5. Ekspresja twórcza
 6. Klimat i postawy wychowawcze
 7. Stres i wypalenie zawodowe
 8. Praca emocjonalna kobiet versus praca emocjonalna mężczyzn
 9. Kompetencje miękkie i doświadczenia osobiste w pracy pedagoga
 10. I inne….

 

dr Eugeniusz Szymik

Jego zainteresowania obejmują problematykę z pogranicza literatury i kształcenia polonistycznego na różnych szczeblach edukacji oraz  teatru i filmu, wykorzystania dramy
w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, a także edukacji kulturowej
i regionalnej.

 • Proponowana tematyka prac dyplomowych – semestr trzeci:
 • Niepowodzenia szkolne a funkcjonowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Książka w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 • Formy teatralne i parateatralne w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej.
 • Obraz nauczyciela w oczach uczniów szkól podstawowych..
 • Metody pracy z lekturą w klasach I – III szkoły podstawowej.
 • Formy współpracy rodziców z przedszkolem.
 • Obraz ludzi starszych w opinii dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Drama w kształceniu kompetencji językowej i kulturowej uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • Trudności wychowawcze uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.
 • Przyczyny i skutki agresji w klasach młodszych.
 • Zajęcia w przedszkolu inspirowane muzyką.
 • Znaczenie zabawy dla dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Nagrody i kary w wychowaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 • Swobodna ekspresja plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Poziom rozwoju dziecka sześcioletniego a dojrzałość szkolna.
 • Wpływ reklam telewizyjnych na postawy dzieci.
 • Przydatność ortogramów w nauczaniu ortografii w klasach I – III szkoły podstawowej.
 • Wychowawczo – dydaktyczna funkcja czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”.
 • Rola zabaw świetlicowych opartych na baśniach i bajkach w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci.
 • Sposoby wykorzystania metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej.
 •  Wpływ baśni i bajek na rozwój wyobraźni u dzieci w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Dr Anna  Watoła

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego,  oligofrenopedagog oraz dyrektor przedszkola. Rzeczoznawca do spraw podręczników z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Członek Kapituły Założycielskiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu edukacji dziecka oraz dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania-uczenia się, zarządzania i kierowania placówką oświatową. Obszar zainteresowań naukowych  związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy
z nauczycielami – praktykami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wenezueli, Chin
i Norwegii. Ostatnie zainteresowania naukowe dotyczą edukacji dzieci z krajów afrykańskich.

 • Gotowość szkolna dzieci
 • Funkcjonowanie placówek przedszkolnych w innych krajach
 • Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i klasach I-III
 • Cele i zadania wychowania przedszkolnego
 • Metody pracy nauczyciela przedszkola
 • Współpraca przedszkola ze środowiskiem domowym dzieci
 • Indywidualizowanie procesu edukacji w przedszkolu
 • Adaptacja dziecka do warunków przedszkola i szkoły i jej uwarunkowania
 • Rola przedszkola w rozwijaniu zainteresowań plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, sportowych, teatralnych itp. dzieci
 • Korekta zaburzeń rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rozwijanie dziecięcych zainteresowań i zdolności
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem
 • Media dydaktyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Trudności i niepowodzenia szkolne
 • Relacje rówieśnicze
 • Innowacje w pracy nauczyciela przedszkola
 • Zarządzanie w placówkach przedszkolnych
 • Funkcjonowanie kółek zainteresowań w przedszkolu
 • Funkcjonowanie grup integracyjnych w przedszkolu

dr Iwona Wendreńska

dr nauk humanistycznych, oligofrenopedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, autorka publikacji dotyczących:

– problemów rodzin osób z niepełnosprawnością, autyzmem,

– kształcenia, rewalidacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, dobrych praktyk w tym zakresie,

– animacji społeczno-kulturalnej i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– nowatorstwa pedagogicznego.

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

 • Wczesne wspomaganie, edukacja oraz rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku: lokalnym, przedszkolnym, szkolnym, pracy – determinanty, bariery, mity itp.
 • Metodyka nauczania osób z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Czas wolny osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 • Osoby z niepełnosprawnością jako uczące się podmioty.
 • Dobre praktyki w zakresie edukacji, rewalidacji i terapii zajęciowej osób
  z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

dr Edyta Widawska

 

adiunkt w Instytucie Pedagogiki Zakładzie Teorii Wychowania, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog społeczny, absolwentka: Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka umiejętności miękkich i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych.  Swoje zainteresowania naukowe dotyczące inkluzji społecznej, animacji społecznej, edukacji międzykulturowej, mediacji oraz praw człowieka rozwija w pracy badawczej i dydaktycznej oraz w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju oraz za granicą.

 

 

dr Joanna Godawa

Zainteresowania naukowe:

 • Arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Biblio i bajko terapia w pracy i zabawie z dziećmi o s. p .e.
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolach i szkołach integracyjnych,
 • Przekraczanie progów edukacji szkolnej przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Rewalidacyjna funkcja sztuki w rozwoju i terapii osób z niepełnosprawnością,
 • Nowe i nowoczesne formy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Sztuki wizualne w rozwoju i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Dr Tomasz Huk

Tematyka seminarium dotyczy zagadnień, które związane są z:

– wykorzystaniem mediów (telewizja, radio, komputer, Internet, smartfon, książka, prasa) w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

– korzyściami i zagrożeniami będącymi efektem wykorzystania mediów przez dzieci;

– harcerskim systemem wychowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki zuchowej;

– procesem wychowania przedszkolnego i procesem  kształcenia realizowanego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Sorry, comments are closed for this post.